Aktivity Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie

62. zasadnutie komisie o postavení žien

Medzinárodný deň pre odstránenie násilia páchaného na ženách

Medzinárodný deň žien vo vede – 11. február

63. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien

Odborný seminár  “Programy pre páchateľov násilia na ženách a domáceho násilia – skúsenosti troch európskych krajín” a krst opätovného vydania publikácie “Násilí je možné zastavit”

Spoločne proti rodovej diskriminácii

Myslime na ženy a dievčatá – utečenky 20. júna, počas Svetového dňa utečencov

Rozhovor s Ingunn Rangul Askeland z nórskej organizácie Alternatíva násilia (ATV)

3. európska konferencia o domácom násilí

Svetový deň sexuálneho zdravia

Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách

Stop násiliu na ženách

Osobnosti podporujú kampaň Zastavme násilie na ženách

Nástroje na prevenciu sexuálneho obťažovania ako formy rodovej diskriminácie (Veronika Valkovičová, Andrej Kuruc, 2019)

Domáce násilie počas epidémie koronavírusu: ako ďalej?

Dopady pandémie koronavírusu na životy žien

Návrh na vytvorenie systému súhrnného spracovania štatistických údajov a zabezpečenie ich pravidelného publikovania v činnosti PZ SR, MS SR a zdravotníctva. Zber administratívnych dát o partnerskom a domácom násilí za rok 2018 (Zuzana Očenášová, 2020)

Právny a odborný rámec zriaďovania a fungovania siete intervenčných tímov. Východisková analýza (Marián Filčík, 2020)

Analýza administratívnych dát o trestnom konaní v prípadoch partnerského a domáceho násilia z policajnej a justičnej štatistiky (Zuzana Očenášová, 2020)

Nástroje na odstránenie sexuálneho obťažovania ako formy rodovej diskriminácie

Podpora multiinštitucionálneho partnerstva v Banskobystrickom regióne

Prieskum životnej situácie počas pandémie COVID-19 (Andrej Kuruc, Veronika Valkovičová, Jana Jablonická Zezulová, 2020)

Začína sa kampaň Zastavme násilie na ženách 2020

Analýza súdnych rozhodnutí v prípadoch násilia páchaného na ženách (Barbora Burajová, Zuzana Očenášová, 2020)

Sexuálne obťažovanie na vysokých školách a/alebo na pracovisku – ako ďalej? Ponuka bezplatného online vzdelávania

Čo so sexuálnym obťažovaním? Príručka pre vysoké školy (Andrej Kuruc, Veronika Valkovičová, 2020)

Ako pristupovať k sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku – príručka pre zamestnávateľov (Veronika Valkovičová, 2021)

Signál pomoci – môže zachrániť život

KMC podporilo kampaň Hovorme o súhlase

Predĺženie oprávnenosti realizácie NP Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie

Výzva na vyplnenie dotazníka o neplatenej práci v domácnosti

Výzva na vyplnenie dotazníka – starostlivosť o deti

Metodika pre inšpektoráty práce na zisťovanie a posudzovanie prípadov diskriminácie so zameraním na rodovú diskrimináciu (Jarmila Lajčáková, 2020)

Metodológia hĺbkovej analýzy rodových dopadov ako súčasť doložky vplyvov legislatívy (Jitka Dvořáková, Anna Mondeková, 2020)

Vplyv protipandemických opatrení COVID-19 na násilie páchané na ženách (Zuzana Očenášová, 2021)

Analýza policajných a justičných dát v prípadoch policajného a domáceho násilia za rok 2020 (Zuzana Očenášová, 2021)

COVID-19 ako dokonalá búrka pre partnerské násilie páchané na ženách (Zuzana Očenášová, 2021)

Metodika monitoringu dostupnosti a kvality podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti (Andrej Kuruc, Monika Grochová, Zuzana Očenášová, 2021)

Bulletin IVPR 1/2022 (Národná linka pre ženy zažívajúce násilie. Správa o činnosti za rok 2021)

Tohtoročné oslavy Medzinárodného dňa žien nesmieme vynechať

Analýza policajných a justičných dát v prípadoch partnerského a domáceho násilia za rok 2021 (Zuzana Očenášová, 2022)

Neférovo rozdelená neplatená práca v domácnostiach drví účasť žien na trhu práce, ale aj ich psychické zdravie. Analytický komentár IVPR 1/2022 (Andrej Kuruc, Miroslava Knapková, Mariana Považanová, Alena Kaščáková)

Regionálne akčné plány (RAP) proti násiliu (kolektív)

Nový podcast Budúcnosť je rovnosť (o e-learningovom kurze)

E-learningový kurz Toto Je Rovnosť

Slovenská delegácia na 67. zasadnutí Komisie pre postavenie žien v OSN

Nová publikácia: Pracovisko bez sexuálneho obťažovania – ako na to?

Výskum uplatňovania antidiskriminačného zákona z hľadiska postihovania a prevencie sexuálneho obťažovania a jeho výskytu na pracovisku a vo verejnom priestore. Záverečná správa z výskumu (Veronika Valkovičová, Andrej Kuruc a kol., 2023)

Monitoring dostupnosti a kvality podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti (Zuzana André, Zuzana Očenášová, 2023)

Právny a odborný rámec zriaďovania a fungovania siete intervenčných tímov. 2. doplnené vyd. (Marián Filčík, 2023)

Násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch tínedžerov (Zuzana Očenášová, Slávka Karkošková, Milan Fico, 2023)

Výskum starostlivosti o deti z hľadiska dopadov na rodovú rovnosť (Jana Fúsková, Andrej Kuruc, Zuzana Očenášová, Zuzana Sekeráková Búriková, 2023)

Návrh na koordinačný postup pre vytvorenie tzv. špecializovaných policajných tímov zasahujúcich v prípadoch násilia na ženách vrátane znásilnenia (Andrea Babušáková, Barbora Burajová, Marek Píš, 2023)

Partnerské a domáce násilie. Príručka, ako sa orientovať prostriedkami právnej ochrany pre pracovníkov a pracovníčky pracujúce v oblasti sociálneho a psychologického poradenstva (Barbora Burajová, Marián Filčík, Kristína Kročková, 2023)

Metodika k porozumeniu kľúčových pojmov a teórií o problematike domáceho násilia a sexualizovaného násilia na ženách (Barbora Burajová, 2023)