Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu

Projekt je realizovaný v rámci podpory z Nórskych grantov pod heslom “Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“. Nadväzuje na úspešnú realizáciu projektu “Vytvorenie Koordinačno – metodického centra (KMC) pre prevenciu násilia na ženách”. Na princípe partnerskej spolupráce zodpovedných inštitúcií sa zameriava najmä na podporu koordinovanej odpovede pomáhajúcich profesií a posilnenie prístupu, ktorý reaguje na potreby žien zažívajúcich násilie a ich detí.

Prijímateľom projektu je Inštitút pre výskum práce a rodiny – KMC a partnermi sú Akadémia Policajného zboru Slovenskej republiky, Nórske centrum pre štúdie násilia a traumatického stresu, Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

ENG verzia (English version of the site)

Ciele projektu

Aktivity projektu

Partneri projektu

Aktuality

Fotogaléria

Logo Norway grants a slovenský štátny znak

Nórske granty

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

  • #1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
  • #2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
  • #3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
  • #4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
  • #5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Poďakovanie za podporu

Projekt “Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu” sa realizuje vďaka podpore z Nórskych grantov vo výške 1 105 000 € a je spolufinancovaný vo výške 195 000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je v spolupráci s partnerskými organizáciami prispieť k zlepšeniu opatrení na predchádzanie druhotnej a opakovanej viktimizácii a zlepšenie podpory dostupnosti a kvality ochrany žien zažívajúcich násilie a ich detí v kontakte s pomáhajúcimi profesiami.

Súvisiace odkazy