2022

9. mája 2022
Titulná strana výskumnej správy Prieskum k systémovým otázkam pripravenosti poskytovateľov pobytových sociálnych služieb riešiť krízové situácie (Repková, Ondrušová, 2022)

Prieskum k systémovým otázkam pripravenosti poskytovateľov pobytových sociálnych služieb riešiť krízové situácie (Kvetoslava Repková, Darina Ondrušová, 2022)

Realizovaný prieskum je čiastkovým výstupom komplexnejšej výskumnej úlohy Systémové otázky pripravenosti poskytovateľov pobytových sociálnych služieb riešiť krízové situácie – prieskum a návrhy na opatrenia. Informuje o spoločenských, odborných […]
6. septembra 2022
Titulná strana VÚ Vplyv robotizácie, automatizácie a digitalizácie... (2022)

Vplyv robotizácie, automatizácie a digitalizácie na trh práce v SR. Výsledky empirického prieskumu (Daniela Kešelová, Rastislav Bednárik, Daniel Gerbery, Darina Ondrušová, 2022)

Výskumná úloha vychádza zo strategických dokumentov zameraných na problematiku robotizácie, automatizácie a digitalizácie, konkrétne z Koncepcie inteligentného priemyslu, z Akčného plánu inteligentného priemyslu, zo Stratégie digitálnej […]
28. októbra 2022
Titulná strana výskumnej úlohy Ondrušová, D.: Vyhodnotenie skúseností s transformáciou zariadení vykonávajúcich opatrenia sociálnopráv. ochrany detí, 2022

Vyhodnotenie skúseností s transformáciou zariadení vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (Darina Ondrušová, 2022)

V roku 2018 vstúpila do platnosti novela Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, ktorou okrem iného došlo k transformácií detských […]
13. decembra 2022
Titulná strana výskumnej úlohy Systémové otázky pripravenosti poskytovateľov pobytových sociálnych služieb riešiť krízové situácie – závery a odporúčania z okrúhlych stolov (D. Ondrušová, K. Repková, 2022)

Systémové otázky pripravenosti poskytovateľov pobytových sociálnych služieb riešiť krízové situácie – závery a odporúčania z okrúhlych stolov (Darina Ondrušová, Kvetoslava Repková, 2022)

Okrúhle stoly sa realizovali v rámci druhej etapy komplexnejšej výskumnej úlohy Systémové otázky pripravenosti poskytovateľov pobytových sociálnych služieb riešiť krízové situácie – prieskum a návrhy na opatrenia. Autorky […]
12. januára 2023
Titulná strana štúdie Dopady Priemyslu 4.0 a digitalizácie na pracovné podmienky a BOZP, II. etapa, M. Kordošová, 2022

Dopady Priemyslu 4.0 a digitalizácie na pracovné podmienky a BOZP. II. etapa. Správa z výskumnej úlohy (Miroslava Kordošová, 2022)

Výskumný projekt sa zameriava najmä analýzu a spoznanie procesov a dopadov Priemyslu 4.0 a digitalizácie na pracovné podmienky, pracovné prostredie a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Je pokračovaním výskumnej […]
13. februára 2023
Titulná strana výskumnej úlohy Vypracovanie programov a zavedenie mechanizmov použiteľných pre psychosociálne riziká na pracovisku. II. etapa (Miroslava Kordošová, 2022)

Vypracovanie programov a zavedenie mechanizmov použiteľných pre psychosociálne riziká na pracovisku. II. etapa. Správa z výskumnej úlohy (Miroslava Kordošová, 2022)

Predkladaná správa z výskumnej úlohy sa snaží priniesť ucelené informácie z oblasti psychosociálnej záťaže, psychosociálnych rizík a možností ich riešenia na podnikovej i celospoločenskej úrovni. Prináša prehľad najnovších poznatkov […]
14. septembra 2023
Titulná strana výskumnej správy Analýza inštitútu podporovaného rozhodovania (Kešelová, Ondrušová, 2022)

Analýza inštitútu podporovaného rozhodovania (Daniela Kešelová, Darina Ondrušová, 2022)

Výskumná úloha reaguje na nevyhnutnosť zaviesť do slovenskej právnej úpravy inštitút podporovaného rozhodovania, ktorý by nahradil súčasný systém opatrovníctva v súvislosti s implementáciou Článku 12 Dohovoru […]
6. novembra 2023
Titulná strana priebežnej správy Housing-first Bratislava

Housing-first Bratislava: Dostupné bývanie so sociálnou podporou. Priebežná správa z výskumu (Darina Ondrušová, Zuzana Turkovič, Daniel Gerbery, 2022)

Výskum v projekte Dostupného bývania so sociálnou podporou realizuje Inštitút pre výskum práce a rodiny na základe Zmluvy o spolupráci č. SSV/ODB/012/2021 s Magistrátom Hlavného mesta […]
6. novembra 2023
Titulná strana Housing-first Košice - priebežná správa (Ondrušová, Turkovič, 2022)

Housing-first pre rodiny v Košiciach. Priebežná správa z výskumu (Darina Ondrušová, Zuzana Turkovič, 2022)

Výskum v projekte Housing-first pre rodiny v Košiciach realizuje Inštitút pre výskum práce a rodiny na základe Dohody o spolupráci č. 6/2021 s Nadáciou DEDO. Cieľom […]