Systémové otázky pripravenosti poskytovateľov pobytových sociálnych služieb riešiť krízové situácie – závery a odporúčania z okrúhlych stolov (Darina Ondrušová, Kvetoslava Repková, 2022)

Eleanor Roosevelt s Všeobecnou Deklaráciou ľudských práv (1948)
Medzinárodný deň ľudských práv 2022
10. decembra 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 12/2022
Bulletin IVPR 12/2022 (Petícia výrobcov sviečok, svietnikov, lámp, lustrov, kandelábrov, ako aj výrobcov všetkého, čo súvisí s osvetlením)
15. decembra 2022

Systémové otázky pripravenosti poskytovateľov pobytových sociálnych služieb riešiť krízové situácie – závery a odporúčania z okrúhlych stolov (Darina Ondrušová, Kvetoslava Repková, 2022)

Titulná strana výskumnej úlohy Systémové otázky pripravenosti poskytovateľov pobytových sociálnych služieb riešiť krízové situácie – závery a odporúčania z okrúhlych stolov (D. Ondrušová, K. Repková, 2022)

Okrúhle stoly sa realizovali v rámci druhej etapy komplexnejšej výskumnej úlohy Systémové otázky pripravenosti poskytovateľov pobytových sociálnych služieb riešiť krízové situácie – prieskum a návrhy na opatrenia. Autorky popisujú kontextuálne, organizačné a obsahové otázky okrúhlych stolov organizovaných v mesiacoch september – október 2022 v Prešove, Banskej Bystrici a Bratislave. Osobitný dôraz venujú formulácii odporúčaní, na ktorých sa zhodli aktéri okrúhlych stolov a ktoré by mohli byť základom pre prijímanie sociálno-politických rozhodnutí zodpovedných autorít (osobitne MPSVR SR)  na úseku podpory pobytových poskytovateľov sociálnych služieb v oblasti krízového riadenia.