2018

8. apríla 2020
Titulná strana: Kvalita služieb zamestnanosti. Individualizované služby zamestnanosti a vybrané skupiny uchádzačov o zamestnanie (Daniela Kešelová, Darina Ondrušová, Jana Urdziková, 2018)

Kvalita služieb zamestnanosti. Individualizované služby zamestnanosti a vybrané skupiny uchádzačov o zamestnanie (Daniela Kešelová, Darina Ondrušová, Jana Urdziková, 2018)

Výskumná správa je výstupom empiricky zameranej výskumnej úlohy týkajúcej sa témy kvality v individualizovaných verejných službách zamestnanosti. Tematicky nadväzuje na teoretické rozpracovanie problematiky z roku 2017. […]
8. apríla 2020
Titulná strana: Kvalita sociálnych služieb a jej hodnotenie - metodologický a analytický rámec pre projektovú činnosť (Kvetoslava Repková, 2018)

Kvalita sociálnych služieb a jej hodnotenie – metodologický a analytický rámec pre projektovú činnosť (Kvetoslava Repková, 2018)

Materiál vznikol v rámci Kontraktu medzi MPSVR SR a IVPR na rok 2018. Venuje sa rozličným aspektom zameraným na otázky kvality sociálnych služieb a jej hodnotenia […]
8. apríla 2020
Titulná strana: Rozvoj spolupráce agentúr podporovaného zamestnávania so zamestnávateľmi a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny pri poskytovaní služieb podporovaného zamestnávania (Darina Ondrušová, Daniela Kešelová, Kvetoslava Repková, 2018)

Rozvoj spolupráce agentúr podporovaného zamestnávania so zamestnávateľmi a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny pri poskytovaní služieb podporovaného zamestnávania (Darina Ondrušová, Daniela Kešelová, Kvetoslava Repková, 2018)

Predkladaný materiál predstavuje východisko k zámeru MPSVR SR realizovať národný projekt „Rozvoj spolupráce poskytovateľov verejných služieb zamestnanosti s agentúrami podporovaného zamestnávania a poskytovanie služieb podporovaného zamestnávania“. […]
8. apríla 2020
Titulná strana: Výchova a vzdelávanie k BOZP a prevencii rizík v školských vzdelávacích programoch v odbornom vzdelávaní a príprave žiakov na povolanie vo vybraných stredných školách vzhľadom na potreby príslušných odvetví hospodárstva SR (+leták) (Miroslava Kordošová, Jana Urdziková, 2018)

Výchova a vzdelávanie k BOZP a prevencii rizík v školských vzdelávacích programoch v odbornom vzdelávaní a príprave žiakov na povolanie vo vybraných stredných školách vzhľadom na potreby príslušných odvetví hospodárstva SR (+leták) (Miroslava Kordošová, Jana Urdziková, 2018)

Kvalita zamestnancov musí byť silnou stránkou na ceste za prosperitou. Účinná a efektívna spolupráca stredných odborných škôl a v neposlednom rade aj vysokých škôl so zamestnávateľmi […]
8. apríla 2020
Titulná strana: Systém podpory bývania a príspevok na bývanie. Identifikácia optimálneho modelu na základe skúseností best practice v medzinárodnej perspektíve (Daniel Škobla, 2018)

Systém podpory bývania a príspevok na bývanie. Identifikácia optimálneho modelu na základe skúseností best practice v medzinárodnej perspektíve (Daniel Škobla, 2018)

Dôstojné bývanie je základnou životnou potrebou, ale zároveň nákladnou záležitosťou, ktorá často presahuje možnosti obyvateľov. Preto je potrebné vytvárať podmienky najmä pre bývanie príjmovo a sociálne […]
8. apríla 2020
Titulná strana: Výchova a vzdelávanie k bezpečnému správaniu sa v predprimárnom vzdelávaní - prvý krok k celoživotnému vzdelávaniu BOZP (Jana Urdziková, Miroslava Kordošová, 2018)

Výchova a vzdelávanie k bezpečnému správaniu sa v predprimárnom vzdelávaní – prvý krok k celoživotnému vzdelávaniu BOZP (Jana Urdziková, Miroslava Kordošová, 2018)

Výchova a vzdelávanie budúcej generácie si vyžaduje náležitú pozornosť, pretože práve prostredníctvom procesu výchovy a vzdelávania sa formuje vzdelanostná úroveň budúcej generácie, ktorá bude v budúcnosti […]
8. apríla 2020
Titulná strana Podkladový materiál koncepcie prevencie a riešenia bezdomovectva na národnej úrovni (Darina Ondrušová, Milan Fico, 2018)

Podkladový materiál koncepcie prevencie a riešenia bezdomovectva na národnej úrovni (Darina Ondrušová, Milan Fico, 2018)

Predkladaný materiál je spracovaný ako podklad k národnej koncepcii prevencie a riešenia bezdomovectva v SR. Jeho cieľom je ponúknuť na základe dostupných dát a odbornej literatúry […]