Výchova a vzdelávanie k bezpečnému správaniu sa v predprimárnom vzdelávaní – prvý krok k celoživotnému vzdelávaniu BOZP (Jana Urdziková, Miroslava Kordošová, 2018)

Titulná strana: Systém podpory bývania a príspevok na bývanie. Identifikácia optimálneho modelu na základe skúseností best practice v medzinárodnej perspektíve (Daniel Škobla, 2018)
Systém podpory bývania a príspevok na bývanie. Identifikácia optimálneho modelu na základe skúseností best practice v medzinárodnej perspektíve (Daniel Škobla, 2018)
8. apríla 2020
Titulná strana Podkladový materiál koncepcie prevencie a riešenia bezdomovectva na národnej úrovni (Darina Ondrušová, Milan Fico, 2018)
Podkladový materiál koncepcie prevencie a riešenia bezdomovectva na národnej úrovni (Darina Ondrušová, Milan Fico, 2018)
8. apríla 2020

Výchova a vzdelávanie k bezpečnému správaniu sa v predprimárnom vzdelávaní – prvý krok k celoživotnému vzdelávaniu BOZP (Jana Urdziková, Miroslava Kordošová, 2018)

Titulná strana: Výchova a vzdelávanie k bezpečnému správaniu sa v predprimárnom vzdelávaní - prvý krok k celoživotnému vzdelávaniu BOZP (Jana Urdziková, Miroslava Kordošová, 2018)

Výchova a vzdelávanie budúcej generácie si vyžaduje náležitú pozornosť, pretože práve prostredníctvom procesu výchovy a vzdelávania sa formuje vzdelanostná úroveň budúcej generácie, ktorá bude v budúcnosti kreovať našu spoločnosť a tvoriť hodnoty. Preto ak chceme budovať a rozvíjať bezpečné správanie sa a obmedziť riziko vzniku úrazov, je potrebné učiť deti o bezpečnosti a ochrane zdravia už odmalička. Stane sa tak prirodzenou súčasťou hier a ich života. Rozvojom správnych návykov v predprimárnom vzdelávaní získajú deti správny postoj k bezpečnosti a ochrane zdravia, čo si so sebou ponesú ďalej do pracovného života. A zásady bezpečného správania tak budú považovať za niečo úplne automatické a prirodzené. Výskumná úloha poskytuje analýzu súčasného stavu výchovy a vzdelávania v materských školách na Slovensku. Prináša pohľad na výchovno-vzdelávacie programy, štátny a školský vzdelávací program, ktoré sa v zmysle školského zákona uplatňujú v predprimárnom vzdelávaní. Preskúmanie jednotlivých vzdelávacích oblastí vo vzdelávacích programoch priblížil, v akom rozsahu sa deti vychovajú a vzdelávajú v témach bezpečnosti a ochrany zdravia v materských školách. Analýzu sme doplnili a rozšírili o zistenia a závery zo systémov predškolskej výchovy a vzdelávania k BOZP vo vybraných krajinách EÚ, ako aj o štatistické údaje o školských úrazoch a úrazoch maloletých detí v bežnom živote. Na základe zistení sme navrhli oblasti tém výchovy a vzdelávania k bezpečnému správaniu sa detí v predprimárnom vzdelávaní, navrhli a vytvorili vzdelávacie nástroje pre vybrané témy výuky bezpečnosti a ochrany zdravia a pripravili ukážkové vzdelávacie aktivity, ktoré sme experimentálne overili vo vybraných materských školách v Bratislavskom kraji. Záver výskumnej správy tvorí syntéza zistení, prínosy a odporúčania pre zlepšovanie vo výchove a vzdelávaní detí v oblasti a témach bezpečnosti a ochrane zdravia.