2023

18. mája 2023
Titulná strana výskumnej správy Návrh metodiky zberu dát v projektoch housing-first, 2023

Návrh metodiky zberu dát v projektoch housing-first (Darina Ondrušová, Daniel Škobla, Martina Mičicová Ľuptáková, 2023)

Cieľom predkladaného materiálu je ponúknuť východiská pre systematický a koordinovaný zber dát v housing-first projektoch na Slovensku, ako podklad pre vyhodnocovanie ich úspešnosti v prevencii a […]
12. októbra 2023
Titulná strana výskumnej správy Housing-first Bratislava: Dostupné bývanie so sociálnou podporou, 2023

Housing-first Bratislava: Dostupné bývanie so sociálnou podporou (Darina Kválová, Zuzana Turkovič, Martina Mičicová Ľuptáková, 2023)

Mesto Bratislava v rokoch 2021-2022 v deviatich bytoch pilotne overovalo jedinečný prístup ukončovania bezdomovectva, housing-first. V spolupráci s tromi neziskovými organizáciami, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s […]
15. novembra 2023
Titulná strana výskumnej správy Aplikácia štandardov kvality do praxe poskytovateľov sociálnych služieb (Bednárik, Kešelová, 2023)

Aplikácia štandardov kvality do praxe poskytovateľov sociálnych služieb zameraná na vybrané ukazovatele vychádzajúce z WHO Quality Rights Toolkit. Metodické východiská a príklady dobrej praxe (Rastislav Bednárik, Daniela Kešelová, 2023)

Výskumná správa reaguje na nový legislatívny rámec pre realizáciu reformy dohľadu v sociálnych veciach. Správa sa venuje predovšetkým zmenám v oblasti hodnotenia štandardov kvality sociálnych služieb […]
5. decembra 2023
Národný projekt PROFI II - logo

Sociálna posudková činnosť v sociálnej práci. Návrhy na aktualizáciu špecializačného vzdelávacieho programu Sociálna posudková činnosť (Kvetoslava Repková, 2023)

Cieľom štúdie je poskytnúť kvalifikované podklady pre zodpovedné subjekty (MPSVR SR a IVPR v pozícii vzdelávacej inštitúcie) k úvahách o potrebe aktualizovať štandardy ŠVP SPČ a možnosť opierať sa […]
15. februára 2024
Titulná strana publikácie Výskum rodovo podmieneného násilia na ženách 2023 (D. Gerbery, 2023)

Výskum rodovo podmieneného násilia na ženách 2023: základné zistenia (Daniel Gerbery, 2023)

IVPR prináša aktualizovanú Správu o výskume rodovo podmieneného násila, založenú na vážených dátach. Oproti pôvodne publikovanej správe došlo len k niekoľkým malým zmenám v hodnotách niektorých ukazovateľov. […]
19. februára 2024
Titulná strana výskumnej správy Flexibilné formy práce a BOZP (M. Kordošová, 2023)

Flexibilné formy práce a BOZP. Správa z výskumnej úlohy (Miroslava Kordošová, 2023)

Výskumný projekt sa zameriava na analýzu a deskripciu druhov a typov flexibilných foriem práce a zamestnávania a ich dopadov na pracovné podmienky a BOZP a zosúlaďovanie rodinného […]
1. marca 2024
Titulná strana výskumnej správy M. Kordošová: Odporúčania a mechanizmy potláčajúce neželané praktiky na pracovisku

Odporúčania a mechanizmy potláčajúce neželané praktiky na pracovisku (mobbing, bossing a staffing a ďalšie) – patologické pracovné vzťahy ohrozujúce zdravie a bezpečnosť zamestnancov (Miroslava Kordošová, 2023)

Predkladaná správa z výskumnej úlohy analyzuje vybrané neželané praktiky na pracovisku od násilia po kyberšikanu. Cieľom výskumnej úlohy je prispieť k zvyšovaniu povedomia o problematike násilia na pracovisku v jeho […]
18. marca 2024
Titulná strana výskumnej správy Zlepšenie podpory zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím v štátnej a verejnej správe – pilotné monitorovanie v rezorte PSVaR SR

Zlepšenie podpory zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím v štátnej a verejnej správe – pilotné monitorovanie v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Darina Kválová, Daniela Kešelová, 2023)

Cieľom tejto správy je zhodnotiť súčasný stav zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny a navrhnúť odporúčania pre ďalšiu podporu zamestnávania […]