Odporúčania a mechanizmy potláčajúce neželané praktiky na pracovisku (mobbing, bossing a staffing a ďalšie) – patologické pracovné vzťahy ohrozujúce zdravie a bezpečnosť zamestnancov (Miroslava Kordošová, 2023)

Titulná strana výskumnej správy Flexibilné formy práce a BOZP (M. Kordošová, 2023)
Flexibilné formy práce a BOZP. Správa z výskumnej úlohy (Miroslava Kordošová, 2023)
19. februára 2024
Ilustrácia k MDŽ
Medzinárodný deň žien 2024
4. marca 2024

Odporúčania a mechanizmy potláčajúce neželané praktiky na pracovisku (mobbing, bossing a staffing a ďalšie) – patologické pracovné vzťahy ohrozujúce zdravie a bezpečnosť zamestnancov (Miroslava Kordošová, 2023)

Titulná strana výskumnej správy M. Kordošová: Odporúčania a mechanizmy potláčajúce neželané praktiky na pracovisku

Predkladaná správa z výskumnej úlohy analyzuje vybrané neželané praktiky na pracovisku od násilia po kyberšikanu. Cieľom výskumnej úlohy je prispieť k zvyšovaniu povedomia o problematike násilia na pracovisku v jeho rôznych podobách a analyzovať hlavne dopady na pracovné podmienky, bezpečnosť pri práci a zdravie zamestnancov. Výstupom je návrh opatrení a odporúčaní, so zameraním na zákonné inštitúty, ktoré môže zamestnanec, zažívajúci násilie a diskrimináciu na pracovisku, využiť. V závere sú ako prílohy uvedené praktické návody a vzory, ako riešiť násilie na pracovisku.