Iné analytické výstupy

7. novembra 2019

Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2019 (Rastislav Bednárik, 2019)

Príručka bola spracovaná na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC). Skladá sa z tabuliek – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná […]
27. novembra 2019

Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2019 (Rastislav Bednárik, 2019)

Príručka bola spracovaná na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC). Skladá sa z tabuliek – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná […]
27. januára 2020

Vytvorenie systému prestupného bývania v SR: Priebeh, závery a odporúčania okrúhlych stolov (Materiál pracovného charakteru/working paper. Darina Ondrušová, Milan Fico, Daniel Škobla, 2019)

Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplýva v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR z Koncepcie štátnej bytovej politiky SR do roku 2020 úloha […]
27. januára 2020

Služby pre ľudí bez domova a projekty housing-first v Európe (Materiál pracovného charakteru/working paper. Darina Ondrušová, 2019)

V rokoch 2018 a 2019 boli v prostredí európskych organizácií, ktoré sa venujú advokácii v oblasti bezdomovectva a vylúčenia z bývania, publikované tri komparatívne analýzy zamerané […]
4. februára 2020

Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2020 (Rastislav Bednárik, 2020)

Príručka bola spracovaná na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC). Skladá sa z tabuliek – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná […]
2. apríla 2020

Zhrnutie vybraných výsledkov omnibusového prieskumu “Sociálna klíma”

Inštitút pre výskum práce a rodiny realizuje v nepravidelných intervaloch zisťovanie názorov verejnosti na otázky ohľadne sociálno-ekonomickej situácie na Slovensku a príslušných verejných politík. Jeden z takýchto prieskumov prebehol vo […]
8. apríla 2020

Ako vyučovať o domácom násilí: Metodický materiál pre učiteľov a učiteľky (Lívia Nemcová, Lenka Rovňanová, Petra Fridrichová, 2019)

Predložené metodické listy sú určené pre vyučujúcich a vyučujúce rôznych predmetov, kde prierezovo je problematika domáceho násilia ako porušovania ľudských práv realizovaná. Predmetom metodickej príručky je […]
8. apríla 2020

Násilí je možné zastavit: Terapie pro osoby, které se dopouštějí násilí v blízkých vztazích (ed.: Barbara Jakobsen, Marius Råkil, 2019)

Čo je násilie a ako vnímať tých, ktorí sa dopúšťajú násilia v blízkych vzťahoch? Aké postupy využíva terapia, zameraná na násilie? Aký má domáce násilie dopad […]
8. apríla 2020

Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2018 (Rastislav Bednárik, 2018)

Príručka bola spracovaná na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC). Skladá sa z tabuliek – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná […]
8. apríla 2020

Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2018 (Rastislav Bednárik, 2018)

Príručka bola spracovaná na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC). Skladá sa z tabuliek – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná […]