Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2019 (Rastislav Bednárik, 2019)

Titulná strana: Prieskum aktivít, prekážok a záujmu o prácu u starších uchádzačov o zamestnanie (Rastislav Bednárik, 2019)
Prieskum aktivít, prekážok a záujmu o prácu u starších uchádzačov o zamestnanie (Rastislav Bednárik, 2019)
27. novembra 2019
Informačný spravodajca
27. novembra 2019

Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2019 (Rastislav Bednárik, 2019)

Titulná strana Stav sociálnej ochrany na Slovensku - situácia k 1. januáru 2019. R. Bednárik, IVPR, 2019

Príručka bola spracovaná na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC). Skladá sa z tabuliek – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná organizácii a financovaniu jednotlivých sústav sociálneho zabezpečenia na Slovensku. Nasleduje popis stavu právnej ochrany občanov pri pokrytí nasledovných rizík: choroba (časť II., III.), materstvo (časť IV.), invalidita (časť V.), staroba (časť VI.), strata živiteľa (časť VII.), pracovné úrazy a choroby z povolania (časť VIII.), rozširovanie rodiny (časť IX.), nezamestnanosť (časť X.), zabezpečenie vo finančnej núdzi (časť XI.), dlhodobá starostlivosť (časť XII.) a sociálna ochrana samostatne zárobkovo činných osôb.