Národný projekt PROFI II.

Informačný plagát k NP PROFI II. Prijímateľ MPSVR SR v spolupráci s partnerom IVPR realizujú NP PROFI II. Časová oprávnenosť od 2/2020 do 12/2023. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z ESF a EFRR v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Miesto realizácie Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, Prešovský, Košický kraj.

Národný projekt Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu – II.

NP PROFI II. obsahovo nadväzuje predovšetkým na národný projekt PROFI I., ktorý zmapoval vzdelávacie potreby pomáhajúcich odborníkov, formuloval ich obsahový základ ako východisko pre budúce rezortné vzdelávanie MPSVR SR a navrhol najvhodnejší systém rezortného vzdelávania. Národný projekt PROFI II. bude tvoriť jeho kontinuálne pokračovanie, pričom bude komplexne a systémovo riešiť zabezpečenie a realizáciu rezortného vzdelávania.

Hlavným cieľom národného projektu „Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu – II.“ (ďalej len NP PROFI II.) je na základe spoločnej vzdelávacej stratégie rezortu vytvoriť funkčný systém rezortného vzdelávania (špecializačné vzdelávanie, nadstavbové vzdelávanie a sústavné vzdelávanie), ktorý doposiaľ v rezorte absentuje. Projekt je zameraný na cieľové skupiny: zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a/ alebo sociálneho  začlenenia vo verejnom sektore.

Národný projekt bude implementovaný na národnej úrovni ako nástroj tvorby a následnej podpory funkčného systému rezortného vzdelávania. NP PROFI II. bude mať dopad na celé územie Slovenskej republiky, keďže jeho cieľovou skupinou sú zamestnanci pôsobiaci v odvetvovej pôsobnosti rezortu MPSVR SR, ako aj jednotlivých samospráv. Sociálni pracovníci, ako aj iní odborníci pôsobiaci v oblasti sociálnych vecí a rodiny, budú systémovo vzdelávaní pre potreby praxe. Projekt je realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity a dvoch podaktivít.

Hlavná aktivita: Tvorba a zabezpečenie činnosti funkčného systému rezortného vzdelávania MPSVR SR za účelom zvyšovania profesionality kapacít v oblasti sociálnej inklúzie.

Inštitút pre výskum práce a rodiny vstúpil do projektu v pozícii partnera projektu v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Hlavnou úlohou v pozícii partnera je realizácia Podaktivita 1.2 a participácia na Podaktivita 1.1.

Podaktivita 1.1 Tvorba a realizácia vzdelávacej stratégie pre zamestnancov v odvetvovej pôsobnosti rezortu

Cieľom podaktivity je vytvoriť na MPSVR SR personálne a výkonovo funkčný útvar, ktorý bude zabezpečovať stratégiu v oblasti rezortného vzdelávania, strategické riedenie a dohlaď nad činnosťou Vzdelávacieho úseku IVPR. V spolupráci s MPSVR SR sa IVPR podieľa na tvorbe stratégie systému  rezortného vzdelávania participáciou v pracovnej skupine zloženej z členov reprezentatívnych organizácií za oblasť štátnej správy, samosprávy, akademickej obce, profesijných organizácií a zástupcov poskytovateľov služieb v oblasti sociálnej inklúzie. Výsledkom je tvorba dokumentov k vzdelávacej stratégie a následná implementácia stratégie v spolupráci s reprezentatívnymi organizáciami.

Podktivita 1.2 Zabezpečenie a realizácia vzdelávacích aktivít v oblasti sociálnej inklúzie

Plnenie aktivity sa začalo v septembri 2020 zriadením Vzdelávacieho úseku IVPR a jeho materiálno-technickým, ako aj personálnym zabezpečením.  Tento úsek  bude zabezpečovať plnenie vzdelávacej stratégie rezortu, v podobe vzdelávania zamestnancov štátnej správy a samosprávy v rezortnej pôsobnosti MPSVR SR. V súčasnosti boli indikované dva vzdelávacie programy, a to: Sociálna kuratelaSociálna posudková činnosť, ktoré boli upravené Nariadením vlády č. 5/2016.

Taktiež plnenie aktivity vyplýva zo zákona o sociálnej práci č. 219/2014 Z. z., ktorý ustanovuje  povinnosť absolvovania špecializačného vzdelávania do konca roka 2022 pre všetkých sociálnych pracovníkov vykonávajúcich sociálnu prácu v špecializovanom odbore.

V mesiaci október 2020 bola vytvorená pracovná skupina lektorov a garantov, ktorí zahájili prácu a prípravu akreditačných spisov pre špecializačný vzdelávací program Sociálna kuratela a Sociálna posudková činnosť. V decembri 2020 bol akreditačný spis garantov pre ŠVP Sociálna kuratela predložený na administratívnu kontrolu a doplnenie Vzdelávaciemu úseku IVPR.

V mesiaci január 2021 bola predložená žiadosť o akreditáciu ŠVP Sociálna kuratela na posúdenie Akreditačnej komisii pre oblasť vzdelávania, ktorá následne po zasadnutí dňa 5.5.2021 žiadosť schválila.

V mesiaci október 2021 bola predložená žiadosť o akreditáciu špecializačného vzdelávacieho programu Sociálna posudková činnosť Akreditačnej komisii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre oblasť vzdelávania, ktorá na základe overenia plnenia podmienok akreditácie ustanovených zákonom č. 219/2014 Z.z. na zasadnutí dňa 24.11.2021 žiadosť schválila.

Záverečné stretnutie lektorského tímu ŠVP SPČ

Štúdia: Sociálna posudková činnosť v sociálnej práci. Návrhy na aktualizáciu špecializačného vzdelávacieho programu Sociálna posudková činnosť (Kvetoslava Repková, 2023)

3 logá - MPSVR SR, Európsky sociálny fond - Európsky fond regionálneho rozvoja, Operačný program Ľudské zdroje.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk, www.ludskezdroje.gov.sk