Vážené dámy, vážení páni!


Vitajte na webstránke Inštitútu pre výskum práce a rodiny.

Zameriavame sa na výskumnú, analytickú, koncepčnú aj advokačnú činnosť v okruhu aktuálnych problémov sociálnej reality Slovenska, v kontexte európskych i globálnych spoločenských výziev. Integrujúcim rámcom našich aktivít i našej angažovanosti sú základné hodnoty slobody, rovnosti, solidarity, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, podpora a ochrana ľudských práv. Bude nám cťou i potešením komunikovať s Vami priebeh i výsledky našej práce.


Aktuality

Koronavírus - reflexie a odporúčania


  Inštitút pre výskum
  práce a rodiny


  Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR) je príspevkovou organizáciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Dlhodobo sa venuje analýzam životných podmienok, sociálnej a rodinnej politiky, trhu práce a pracovných podmienok. Ponúka expertízu v oblasti výskumu zameraného na zraniteľné skupiny, rodovú rovnosť, domáce násilie, či násilie na deťoch. IVPR sa podieľa na príprave strategických, koncepčných dokumentov verejnej politiky, ako aj na evaluácii verejno-politických intervencií.

  Grafický element - mladá rodina - žena, muž a dieťa
  Prinášame poznatky o životných podmienkach rodín na Slovensku
  Grafický element - starší ľudia - žena a muž
  Skúmame sociálne riziká a životné podmienky marginalizovaných skupín
  Grafický element - mladá rodina - žena a muž v dome
  Analyzujeme sociálnu a rodinnú politiku
  Grafický element - mladší ľudia - žena a muž
  Podporujeme presadzovanie rodovej rovnosti v rodinách i vo verejnom priestore
  Grafický element - kresba postáv v srdiečku
  Ponúkame poznatky na obhajobu ľudských práv