2019

7. novembra 2019
Titulná strana: Zavádzanie podmienok kvality sociálnych služieb - prieskum stavu implementácie u poskytovateľov sociálnych služieb (Kvetoslava Repková, 2019)

Zavádzanie podmienok kvality sociálnych služieb – prieskum stavu implementácie u poskytovateľov sociálnych služieb (Kvetoslava Repková, 2019)

Výskumná štúdia informuje o východiskách, metodologickom dizajne a výsledkoch mapujúceho prieskumu zameraného na zisťovanie stavu implementácie podmienok kvality u poskytovateľov sociálnych služieb podľa zákonom stanovených požiadaviek […]
27. novembra 2019
Titulná strana: Prieskum aktivít, prekážok a záujmu o prácu u starších uchádzačov o zamestnanie (Rastislav Bednárik, 2019)

Prieskum aktivít, prekážok a záujmu o prácu u starších uchádzačov o zamestnanie (Rastislav Bednárik, 2019)

Štúdia prezentuje výsledky reprezentatívneho empirického výskumu na vzorke 1116 uchádzačov o zamestnanie starších ako 50 rokov, evidovaných na úradoch práce celého Slovenska. Zber údajov formou vyplňovaných […]
13. januára 2020
Titulná strana: Prieskum nájomného bývania a mestských ubytovní v okresných mestách SR (Milan Fico, Darina Ondrušová, Daniel Škobla, 2019)

Prieskum nájomného bývania a mestských ubytovní v okresných mestách SR (Milan Fico, Darina Ondrušová, Daniel Škobla, 2019)

Predkladaný materiál prezentuje zistenia prieskumu zameraného na nájomné bývanie a prevádzkovanie mestských ubytovní ako jedného z nástrojov riešenia bytovej núdze v okresných mestách SR za apríl 2019. Obsahuje dáta […]
25. februára 2020
Titulná strana: Prieskum socio-ekonomickej situácie seniorov na Slovensku, R. Bednárik, IVPR, 2019

Prieskum socio-ekonomickej situácie seniorov na Slovensku (Rastislav Bednárik, 2019)

Štúdia prezentuje výsledky empirického výskumu na vzorke 515 seniorov poberajúcich starobný dôchodok. Zber údajov z celého územia Slovenska formou vyplňovaných dotazníkov zabezpečila Jednota dôchodcov Slovenska, keď […]
2. marca 2020
Titulná strana: Odstraňovanie bariér a zvyšovanie úrovne BOZP u zahraničných pracovníkov. I. etapa. Správa z výskumnej úlohy (Miroslava Kordošová, 2019)

Odstraňovanie bariér a zvyšovanie úrovne BOZP u zahraničných pracovníkov. I. etapa. Správa z výskumnej úlohy (Miroslava Kordošová, 2019)

Výskumný projekt sa zameriava najmä na analýzu zamestnávania zahraničných pracovníkov ako celku v Slovenskej republike, s väčším dôrazom na cudzích pracovníkov z tretích krajín a ich […]
11. marca 2020
Titulná strana: Možnosť zavedenia poistenia v odkázanosti na pomoc inej osoby – analytické východiská (Kvetoslava Repková, 2019)

Možnosť zavedenia poistenia v odkázanosti na pomoc inej osoby – analytické východiská (Kvetoslava Repková, 2019)

V súlade so záväzkom vyplývajúcim z Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014- 2020 bol spracovaný východiskový analytický materiál zameraný na možnosti zavedenia sociálneho poistenia osobitnej […]
31. júla 2020
Titulná strana štúdie Analýza výdavkov domácností na bývanie (D. Gerbery, IVPR, 2019)

Analýza výdavkov domácností na bývanie (Daniel Gerbery, 2019)

Výskumná správa prináša analýzu vybraných dôležitých aspektov bývania na Slovensku. Popisuje súčasný stav a vývoj podmienok bývania a mapuje výšku a štruktúru výdavkov za bývanie v rôznych častiach príjmovej distribúcie. […]