2019

7. novembra 2019

Zavádzanie podmienok kvality sociálnych služieb – prieskum stavu implementácie u poskytovateľov sociálnych služieb (Kvetoslava Repková, 2019)

Výskumná štúdia informuje o východiskách, metodologickom dizajne a výsledkoch mapujúceho prieskumu zameraného na zisťovanie stavu implementácie podmienok kvality u poskytovateľov sociálnych služieb podľa zákonom stanovených požiadaviek […]
27. novembra 2019

Prieskum aktivít, prekážok a záujmu o prácu u starších uchádzačov o zamestnanie (Rastislav Bednárik, 2019)

Štúdia prezentuje výsledky reprezentatívneho empirického výskumu na vzorke 1116 uchádzačov o zamestnanie starších ako 50 rokov, evidovaných na úradoch práce celého Slovenska. Zber údajov formou vyplňovaných […]
13. januára 2020

Prieskum nájomného bývania a mestských ubytovní v okresných mestách SR (Milan Fico, Darina Ondrušová, Daniel Škobla, 2019)

Predkladaný materiál prezentuje zistenia prieskumu zameraného na nájomné bývanie a prevádzkovanie mestských ubytovní ako jedného z nástrojov riešenia bytovej núdze v okresných mestách SR za apríl 2019. Obsahuje dáta […]
25. februára 2020

Prieskum socio-ekonomickej situácie seniorov na Slovensku (Rastislav Bednárik, 2019)

Štúdia prezentuje výsledky empirického výskumu na vzorke 515 seniorov poberajúcich starobný dôchodok. Zber údajov z celého územia Slovenska formou vyplňovaných dotazníkov zabezpečila Jednota dôchodcov Slovenska, keď […]
2. marca 2020

Odstraňovanie bariér a zvyšovanie úrovne BOZP u zahraničných pracovníkov. I. etapa. Správa z výskumnej úlohy (Miroslava Kordošová, 2019)

Výskumný projekt sa zameriava najmä na analýzu zamestnávania zahraničných pracovníkov ako celku v Slovenskej republike, s väčším dôrazom na cudzích pracovníkov z tretích krajín a ich […]
11. marca 2020

Možnosť zavedenia poistenia v odkázanosti na pomoc inej osoby – analytické východiská (Kvetoslava Repková, 2019)

V súlade so záväzkom vyplývajúcim z Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014- 2020 bol spracovaný východiskový analytický materiál zameraný na možnosti zavedenia sociálneho poistenia osobitnej […]
31. júla 2020

Analýza výdavkov domácností na bývanie (Daniel Gerbery, 2019)

Výskumná správa prináša analýzu vybraných dôležitých aspektov bývania na Slovensku. Popisuje súčasný stav a vývoj podmienok bývania a mapuje výšku a štruktúru výdavkov za bývanie v rôznych častiach príjmovej distribúcie. […]