Zavádzanie podmienok kvality sociálnych služieb – prieskum stavu implementácie u poskytovateľov sociálnych služieb (Kvetoslava Repková, 2019)

Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2019 (Rastislav Bednárik, 2019)
7. novembra 2019
Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách
25. novembra 2019

Zavádzanie podmienok kvality sociálnych služieb – prieskum stavu implementácie u poskytovateľov sociálnych služieb (Kvetoslava Repková, 2019)

Výskumná štúdia informuje o východiskách, metodologickom dizajne a výsledkoch mapujúceho prieskumu zameraného na zisťovanie stavu implementácie podmienok kvality u poskytovateľov sociálnych služieb podľa zákonom stanovených požiadaviek dekádu po zavedení týchto podmienok do národnej legislatívy. Autorka mapuje, koľko zapojených organizácií má aktívny a koľko zatiaľ pasívny implementačný status; aký majú organizácie postoj k systému kvality v sociálnych službách; čo jeho zavádzanie najviac limituje (sťažuje); a ako majú organizácie zabezpečený manažment kvality. Všetky tieto otázky skúma podľa druhu poskytovanej sociálnej služby, právneho statusu, príslušnosti k regiónu a veľkosti poskytovateľov. Na základe zistení autorka formuluje odporúčania pre implementáciu národného projektu „Kvalita sociálnych služieb“, najmä pre jeho časť zameranú na vzdelávanie a metodickú podporu poskytovateľov k otázkam kvality sociálnych služieb.