2019

7. novembra 2019

Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2019 (Rastislav Bednárik, 2019)

Príručka bola spracovaná na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC). Skladá sa z tabuliek – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná […]
27. novembra 2019

Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2019 (Rastislav Bednárik, 2019)

Príručka bola spracovaná na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC). Skladá sa z tabuliek – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná […]
27. januára 2020

Vytvorenie systému prestupného bývania v SR: Priebeh, závery a odporúčania okrúhlych stolov (Materiál pracovného charakteru/working paper. Darina Ondrušová, Milan Fico, Daniel Škobla, 2019)

Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplýva v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR z Koncepcie štátnej bytovej politiky SR do roku 2020 úloha […]
27. januára 2020

Služby pre ľudí bez domova a projekty housing-first v Európe (Materiál pracovného charakteru/working paper. Darina Ondrušová, 2019)

V rokoch 2018 a 2019 boli v prostredí európskych organizácií, ktoré sa venujú advokácii v oblasti bezdomovectva a vylúčenia z bývania, publikované tri komparatívne analýzy zamerané […]
8. apríla 2020

Ako vyučovať o domácom násilí: Metodický materiál pre učiteľov a učiteľky (Lívia Nemcová, Lenka Rovňanová, Petra Fridrichová, 2019)

Predložené metodické listy sú určené pre vyučujúcich a vyučujúce rôznych predmetov, kde prierezovo je problematika domáceho násilia ako porušovania ľudských práv realizovaná. Predmetom metodickej príručky je […]
8. apríla 2020

Násilí je možné zastavit: Terapie pro osoby, které se dopouštějí násilí v blízkých vztazích (ed.: Barbara Jakobsen, Marius Råkil, 2019)

Čo je násilie a ako vnímať tých, ktorí sa dopúšťajú násilia v blízkych vzťahoch? Aké postupy využíva terapia, zameraná na násilie? Aký má domáce násilie dopad […]
15. apríla 2020

Okrúhly stôl k vytvoreniu systému prestupného bývania I. a II.

V mesiacoch jún a júl 2019 Inštitút pre výskum práce a rodiny v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny zorganizoval dva okrúhle stoly k […]
21. júla 2020

Nástroje na prevenciu sexuálneho obťažovania ako formy rodovej diskriminácie (Veronika Valkovičová, Andrej Kuruc, 2019)

Štúdia Nástroje na prevenciu sexuálneho obťažovania ako rodovej diskriminácie je čiastkovým výstupom v rámci výskumu uplatňovania antidiskriminačného zákona z hľadiska postihovania a prevencie sexuálneho obťažovania a […]