Ako vyučovať o domácom násilí: Metodický materiál pre učiteľov a učiteľky (Lívia Nemcová, Lenka Rovňanová, Petra Fridrichová, 2019)

Titulná strana Podkladový materiál koncepcie prevencie a riešenia bezdomovectva na národnej úrovni (Darina Ondrušová, Milan Fico, 2018)
Podkladový materiál koncepcie prevencie a riešenia bezdomovectva na národnej úrovni (Darina Ondrušová, Milan Fico, 2018)
8. apríla 2020
Titulná strana publikácie Násilí je možné zastavit
Násilí je možné zastavit: Terapie pro osoby, které se dopouštějí násilí v blízkých vztazích (ed.: Barbara Jakobsen, Marius Råkil, 2019)
8. apríla 2020

Ako vyučovať o domácom násilí: Metodický materiál pre učiteľov a učiteľky (Lívia Nemcová, Lenka Rovňanová, Petra Fridrichová, 2019)

Titulná strana publikácie Ako vyučovať o domácom násilí - L. Nemcová, L. Rovňanová, P. Fridrichová, 2019

Predložené metodické listy sú určené pre vyučujúcich a vyučujúce rôznych predmetov, kde prierezovo je problematika domáceho násilia ako porušovania ľudských práv realizovaná. Predmetom metodickej príručky je problematika domáceho násilia ako vážneho sociálneho javu, ktorých dôsledky riešime často v školskom prostredí. Metodické listy obsahujú päť tém, ku ktorým je priradených niekoľko zaujímavých aktivít, ktoré je možné realizovať ako súčasť inej vyučovacej hodiny alebo ako samostatnú vyučovaniu hodinu. V rámci jednotlivých tém je možné aktivity tvorivo modifikovať do viacerých vyučovacích predmetov. Predložené metodické listy obsahujú základné metodické informácie a odporúčania, metodické listy s aktivitami pre päť tém a ďalšie odporúčané zdroje. Aby sa tieto metodické listy stali dobrým pomocníkom pre vyučovacie i mimovyučovacie aktivity, predpokladá to poznanie teoretických východísk danej problematiky.

ISBN: 978-80-7138-165-5