Národný projekt PROFI I.

Inštitút pre výskum práce a rodiny bol v období 7/2014 – 12/2015 riešiteľom národného projektu Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu – I. (ďalej len “NP Profesionalita”), ITMS 27120130721 – 27130230023.

Miestom realizácie projektu bol Inštitút pre výskum práce a rodiny, Župné nám. 5-6, 812 41 Bratislava.

Celkovým cieľom bolo zvýšiť kvalitu ľudských zdrojov v oblasti podpory sociálnej inklúzie a navrhnúť funkčný a udržateľný systém rezortného vzdelávania profesionálnych pracovníkov/čok pôsobiacich v tejto oblasti.

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Tento projekt bol spolufinancovaný z ESF (www.esf.gov.sk).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z ESF v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Dokumenty NP

Riadiaci výbor NP a jeho činnosť

Metodické expertné stretnutia

  • Metodické stretnutie k podaktivite 1.2.2 – 25. novembra 2014 (prezentácia)
  • Stretnutie kontaktných osôb pre podaktivitu 1.2.2 – 22. januára 2015 (prezentácia)
  • Metodické stretnutie k podaktivitám 1.2.2 a 1.2.3 – 25. februára 2015 (prezentácia)
  • Metodické expertné stretnutie – 23. júna 2015 (prezentáciazáznam)
  • Metodické expertné stretnutie – 20. augusta 2015 (prezentáciazáznam)
  • Koordinačné stretnutie – 20. októbra 2015 (prezentáciazáznam)

Pilotné overovanie vzdelávacích programov (podaktivita 1.2.3)

Vzdelávacie programy

Ostatné podaktivity (procesy a výstupy)

Diseminácia

Implementačné správy (1 a 2)

Záverečný seminár (Pozvánka, Odporúčania, Inklúzia live)