Národný projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie


Cieľom národného projektu „Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie“ je systémové inštitucionálne zabezpečenie poradenskej činnosti v oblasti rodovej diskriminácie, vrátane rodovo podmieneného násilia a posilnenie odborných kapacít Inštitútu pre výskum práce a rodiny v oblasti odstraňovania diskriminácie z hľadiska pohlavia, resp. rodu, a to tak z hľadiska realizovania výskumov, ako aj poskytovania základného poradenstva v oblasti rodovej diskriminácie.

Projekt je zameraný na vytvorenie, stabilizáciu a udržanie systému integrovanej ochrany a podpory obetí rodovo podmieneného násilia a zosúlaďovania snahy o jeho znižovanie a predchádzanie. Sústredí sa na prepájanie rôznych postupov a opatrení, tak legislatívnej, ako aj nelegislatívnej povahy. Cieľom projektu je zabezpečiť koordinované úsilie inštitúcií verejnej správy, ako aj neverejných subjektov, predchádzať rodovo podmienenému násiliu, znižovať ho a účinne podporovať a ochraňovať osoby, ktoré takéto násilie zažívajú.

Národný projekt tvoria dve hlavné aktivity: Podpora účinných mechanizmov na odstraňovanie rodovej diskriminácie (Aktivita 1) a Podpora rozvoja služieb a opatrení pre obete násilia, najmä pre ženy, ktorý je pokračovaním projektu Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách (Aktivita 2). Súčasťou Aktivity 2 je pôsobenie Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie, ktorá prostredníctvom odborného poradenstva poskytuje 24-hodinovú dištančnú krízovú podporu pre obete diskriminácie - ženy zažívajúce násilie na telefónnom čísle 0800 212 212. Táto služba je ženám k dispozícii nonstop a bezplatne, ako aj poradenský mail: linkaprezeny@ivpr.gov.sk.

Viac informácií o téme násilia na ženách a domácom násilí v rámci projektu sa nachádza na https://www.zastavmenasilie.gov.sk/.

Informácie o rodovej diskriminácii a poradenský portál nájdete na https://www.totojerovnost.eu/.

Všetky vzdelávacie a výskumné aktivity národného projektu „Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie“ sú realizované na pôde Inštitútu pre výskum práce a rodiny od mája 2018, kedy IVPR získal nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

3 logá: ESF-EFRR, Operačný program Ľudské zdroje, MPSVR SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.

Riadenie projektu

PhDr. Edita Endreslová

+421 2 204 42 509


projektová manažérka

Mgr. Viera Böttcher

+421 2 204 42 500


manažérka komunikácie

Ing. Viktória Ručková

+421 2 204 42 503


finančná manažérka

Mgr. Patrícia Gavurová

+421 2 204 42 405


mzdová účtovníčka, personalistka