O nás

Inštitút pre výskum práce a rodiny

Inštitút pre výskum práce a rodiny (ďalej „IVPR“, do 28.2.2006 Stredisko pre štúdium práce a rodiny, skratka „SŠPR“) vznikol 1. 9. 2003 zlúčením Medzinárodného strediska pre štúdium rodiny a Výskumného ústavu práce, sociálnych vecí a rodiny. V januári 2004 sa stal jeho súčasťou aj Výskumný a vzdelávací ústav bezpečnosti práce.
Zriaďovateľom IVPR, ktorý je štátnou príspevkovou organizáciou, je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Obsah činnosti IVPR definuje Zriaďovacia listina, charakter a pravidlá jeho fungovania určuje Štatút. IVPR, resp. organizácie, z ktorých vznikol, má bohatú odbornú históriu, s ktorou je možné sa oboznámiť v časti História.
Foto mladej rodiny
Prioritnou náplňou činnosti IVPR je výskumná činnosť. Ide o aplikovaný sociálny výskum v oblasti sociálnej a rodinnej politiky, politiky trhu práce a zamestnanosti, zamestnaneckých vzťahov a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Výsledky výskumu sú následne využívané zriaďovateľom pri tvorbe zákonov, koncepcií, stratégií a programov v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Základný finančný rámec fungovania IVPR je definovaný v každoročne podpisovanom kontrakte medzi IVPR a MPSVR SR (znenie kontraktov viď v časti Základné dokumenty). Nad rámec úloh kontraktu sa IVPR angažuje aj v iných vedecko-výskumných projektoch v spolupráci s domácimi a zahraničnými partnerskými organizáciami. Vedecko-výskumné aktivity sú základom pre bohatú publikačnú činnosť a pre organizáciu rozličných vedecko-výskumných podujatí. Výskumné správy od roku 2006 sú v časti Výskumné správy sprístupnené v plných textoch a od roku 2008 aj v skrátených anglických verziách.
Okrem výskumnej, publikačnej a vedecko – organizačnej činnosti vyvíja IVPR prostredníctvom Dokumentačného a informačného strediska sociálnej ochrany (knižnica DISSO) dokumentačné, rešeršné, knižničné a informačné aktivity, čím sa významne rozširuje okruh užívateľov jeho služieb. Bližšie informácie o uvedených službách IVPR sú uvedené v časti Knižnica DISSO.