Výskumné správy

7. novembra 2019
Titulná strana: Zavádzanie podmienok kvality sociálnych služieb - prieskum stavu implementácie u poskytovateľov sociálnych služieb (Kvetoslava Repková, 2019)

Zavádzanie podmienok kvality sociálnych služieb – prieskum stavu implementácie u poskytovateľov sociálnych služieb (Kvetoslava Repková, 2019)

Výskumná štúdia informuje o východiskách, metodologickom dizajne a výsledkoch mapujúceho prieskumu zameraného na zisťovanie stavu implementácie podmienok kvality u poskytovateľov sociálnych služieb podľa zákonom stanovených požiadaviek […]
27. novembra 2019
Titulná strana: Prieskum aktivít, prekážok a záujmu o prácu u starších uchádzačov o zamestnanie (Rastislav Bednárik, 2019)

Prieskum aktivít, prekážok a záujmu o prácu u starších uchádzačov o zamestnanie (Rastislav Bednárik, 2019)

Štúdia prezentuje výsledky reprezentatívneho empirického výskumu na vzorke 1116 uchádzačov o zamestnanie starších ako 50 rokov, evidovaných na úradoch práce celého Slovenska. Zber údajov formou vyplňovaných […]
13. januára 2020
Titulná strana: Prieskum nájomného bývania a mestských ubytovní v okresných mestách SR (Milan Fico, Darina Ondrušová, Daniel Škobla, 2019)

Prieskum nájomného bývania a mestských ubytovní v okresných mestách SR (Milan Fico, Darina Ondrušová, Daniel Škobla, 2019)

Predkladaný materiál prezentuje zistenia prieskumu zameraného na nájomné bývanie a prevádzkovanie mestských ubytovní ako jedného z nástrojov riešenia bytovej núdze v okresných mestách SR za apríl 2019. Obsahuje dáta […]
25. februára 2020
Titulná strana: Prieskum socio-ekonomickej situácie seniorov na Slovensku, R. Bednárik, IVPR, 2019

Prieskum socio-ekonomickej situácie seniorov na Slovensku (Rastislav Bednárik, 2019)

Štúdia prezentuje výsledky empirického výskumu na vzorke 515 seniorov poberajúcich starobný dôchodok. Zber údajov z celého územia Slovenska formou vyplňovaných dotazníkov zabezpečila Jednota dôchodcov Slovenska, keď […]
2. marca 2020
Titulná strana: Odstraňovanie bariér a zvyšovanie úrovne BOZP u zahraničných pracovníkov. I. etapa. Správa z výskumnej úlohy (Miroslava Kordošová, 2019)

Odstraňovanie bariér a zvyšovanie úrovne BOZP u zahraničných pracovníkov. I. etapa. Správa z výskumnej úlohy (Miroslava Kordošová, 2019)

Výskumný projekt sa zameriava najmä na analýzu zamestnávania zahraničných pracovníkov ako celku v Slovenskej republike, s väčším dôrazom na cudzích pracovníkov z tretích krajín a ich […]
11. marca 2020
Titulná strana: Možnosť zavedenia poistenia v odkázanosti na pomoc inej osoby – analytické východiská (Kvetoslava Repková, 2019)

Možnosť zavedenia poistenia v odkázanosti na pomoc inej osoby – analytické východiská (Kvetoslava Repková, 2019)

V súlade so záväzkom vyplývajúcim z Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014- 2020 bol spracovaný východiskový analytický materiál zameraný na možnosti zavedenia sociálneho poistenia osobitnej […]
2. apríla 2020
Titulná strana: Národný program aktívneho starnutia na roky 2021 - 2030, analytická časť (Kvetoslava Repková, ed., 2020)

Národný program aktívneho starnutia na roky 2021 – 2030, analytická časť (Kvetoslava Repková, ed., 2020)

Materiál je spracovaný ako východisková analýza pre prípravu programového dokumentu Národný program aktívneho starnutia na roky 2021-2030 (ďalej len „NPAS-II.“), ktorý by mal byť sfinalizovaný a […]
8. apríla 2020
Titulná strana: Kvalita služieb zamestnanosti. Individualizované služby zamestnanosti a vybrané skupiny uchádzačov o zamestnanie (Daniela Kešelová, Darina Ondrušová, Jana Urdziková, 2018)

Kvalita služieb zamestnanosti. Individualizované služby zamestnanosti a vybrané skupiny uchádzačov o zamestnanie (Daniela Kešelová, Darina Ondrušová, Jana Urdziková, 2018)

Výskumná správa je výstupom empiricky zameranej výskumnej úlohy týkajúcej sa témy kvality v individualizovaných verejných službách zamestnanosti. Tematicky nadväzuje na teoretické rozpracovanie problematiky z roku 2017. […]
8. apríla 2020
Titulná strana: Kvalita sociálnych služieb a jej hodnotenie - metodologický a analytický rámec pre projektovú činnosť (Kvetoslava Repková, 2018)

Kvalita sociálnych služieb a jej hodnotenie – metodologický a analytický rámec pre projektovú činnosť (Kvetoslava Repková, 2018)

Materiál vznikol v rámci Kontraktu medzi MPSVR SR a IVPR na rok 2018. Venuje sa rozličným aspektom zameraným na otázky kvality sociálnych služieb a jej hodnotenia […]
8. apríla 2020
Titulná strana: Rozvoj spolupráce agentúr podporovaného zamestnávania so zamestnávateľmi a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny pri poskytovaní služieb podporovaného zamestnávania (Darina Ondrušová, Daniela Kešelová, Kvetoslava Repková, 2018)

Rozvoj spolupráce agentúr podporovaného zamestnávania so zamestnávateľmi a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny pri poskytovaní služieb podporovaného zamestnávania (Darina Ondrušová, Daniela Kešelová, Kvetoslava Repková, 2018)

Predkladaný materiál predstavuje východisko k zámeru MPSVR SR realizovať národný projekt „Rozvoj spolupráce poskytovateľov verejných služieb zamestnanosti s agentúrami podporovaného zamestnávania a poskytovanie služieb podporovaného zamestnávania“. […]