Prieskum aktivít, prekážok a záujmu o prácu u starších uchádzačov o zamestnanie (Rastislav Bednárik, 2019)

Upútavka: Zastavme násilie na ženách - verejná diskusia (video)
Zastavme násilie na ženách – verejná diskusia (video)
26. novembra 2019
Titulná strana Stav sociálnej ochrany na Slovensku - situácia k 1. januáru 2019. R. Bednárik, IVPR, 2019
Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2019 (Rastislav Bednárik, 2019)
27. novembra 2019

Prieskum aktivít, prekážok a záujmu o prácu u starších uchádzačov o zamestnanie (Rastislav Bednárik, 2019)

Titulná strana: Prieskum aktivít, prekážok a záujmu o prácu u starších uchádzačov o zamestnanie (Rastislav Bednárik, 2019)

Štúdia prezentuje výsledky reprezentatívneho empirického výskumu na vzorke 1116 uchádzačov o zamestnanie starších ako 50 rokov, evidovaných na úradoch práce celého Slovenska. Zber údajov formou vyplňovaných dotazníkov zabezpečilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, keď rozhovory vykonali zamestnanci týchto úradov na jeseň 2018. Štúdia má päť častí. Jednak sú tu podrobne uvedené charakteristiky starších nezamestnaných – vo vzťahu k trhu práce a ich sociálnej situácie. V ďalšej časti je analýza o stave nezamestnanosti starších, o obdobiach trvania a príčinách ich nezamestnanosti. Podrobne sú rozanalyzované prekážky zamestnania a komunikácia s potenciálnymi zamestnávateľmi. Priestor dostali aj aktivity starších nezamestnaných pri hľadaní si práce. Napokon sú analyzované názory starších uchádzačov o zamestnanie na súčinnosť úradov práce pri nachádzaní práce. Výsledky prieskumu sú na viacerých miestach porovnávané s výsledkami obdobných prieskumov vykonaných v rokoch 2003, 2008 a 2012.