Knižnica DISSO

Zlúčením knižničného fondu Výskumného ústavu práce, sociálnych vecí a rodiny, Medzinárodného strediska pre štúdium rodiny a Výskumného a vzdelávacieho ústavu bezpečnosti práce vznikol bohatý a mnohostranný knižničný fond, prístupný širokej verejnosti.
DISSO zbiera, eviduje, uchováva a sprístupňuje domáce i zahraničné knihy, periodiká, výskumné správy, štatistické dokumenty z oblastí:

  • sociálna politika, zdravotné, dôchodkové, nemocenské poistenie
  • štátna rodinná politika a podpora, sociálna pomoc
  • životná úroveň, chudoba, sociálna exklúzia
  • ekonomika, dane, zamestnanosť, trh práce
  • demografia, štatistika
  • rovnaké zaobchádzanie, rodová rovnosť
  • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • personálny manažment, celoživotné vzdelávanie, psychológia

DISSO poskytuje knižničné, dokumentačné, rešeršné, výpožičné a reprografické služby. Stránkové hodiny sú každý pracovný deň od 9.00 do 15.00 hod.
Kontakt: Michaela.Szaboova@ivpr.gov.sk, tel.č.: 02/204 42 404

Knižničný katalóg s vyhľadávaním

V prípade nefunkčného linku na fulltext vyhľadaného dokumentu nás prosím kontaktujte na tomto linku.

Knižničný poriadok

Informačný spravodajca