Národný projekt Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny

3 logá: MPSVR SR, EÚ - ESF/EFRR, OPĽZ

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.