Národný projekt Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny

Prijímateľ Inštitút pre výskum práce a rodiny v spolupráci s partnerom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny realizujú národný projekt Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny.

Kód ITMS2014+: 312081BMV1

Časová oprávnenosť: 10/2021 – 12/2023

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.

(Prioritná os: 8. REACT-EU a konkrétny cieľ 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva)

3 logá: MPSVR SR, EÚ - ESF/EFRR, OPĽZ

Cieľ národného projektu

Utvorenie podmienok na rozvoj psychologického a iného odborného poradenstva ľuďom (jednotlivec, pár, rodina) pri riešení problémov v rodine, manželstve a v medziľudských vzťahoch, vrátane vytvorenia kvantitatívnych a kvalitatívnych štandardov rodinného poradenského systému a ich pilotného overenia v praxi, t. j. navrhnutie a pilotná implementácia zmien komplexného a systémového charakteru v uvedenej oblasti.

Hlavným cieľom národného projektu je prispieť k systémovému riešeniu v oblasti prevencie duševných chorôb, posilnenia vzťahov v rodine a medzigeneračnej komunikácie vytváraním podmienok pre poskytovanie odborného, najmä psychologického poradenstva pre jednotlivcov, páry a rodiny pri riešení problémov v rodine, manželstve, medzigeneračných problémov a v medziľudských vzťahoch (ďalej len “rodinné poradne”).

Uvedený cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom zmapovania existujúcich poradenských služieb, vytvorenia štandardov poradenského systému – rodinných poradní, vytvorenia piatich pilotných rodinných poradní a pilotného overenia štandardov.

Aktivity národného projektu

Národný projekt je realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity s názvom „1. Rodinná poradňa – poradensko-psychologické služby pre rodiny, páry, jednotlivcov“.

Celková dĺžka realizácie hlavných a podporných aktivít projektu (v mesiacoch): 10/2021 – 12/2023

Hlavná aktivita sa realizuje na základe nasledujúcich podaktivít:

Podaktivita 1.1 Zmapovanie existujúcej štruktúry rodinných poradní (IVPR)

Podaktivita 1.2 Vytvorenie štandardov rodinných poradní (IVPR)

Podaktivita 1.3 Vytvorenie pilotných rodinných poradní (ÚPSVR)

Podaktivita 1.4 Pilotné overenie štandardov rodinných poradní (IVPR a ÚPSVR)

Podaktivita 1.5 Koordinačný výbor národného projektu (MPSVR SR)

Cieľové skupiny

  • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj neverejnom sektore
  • jednotlivec, ktorému je poskytované odborné poradenstvo
  • pár, ktorému je poskytované odborné poradenstvo
  • rodina, ktorej je poskytované odborné poradenstvo
  • jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením

Miesto realizácie národného projektu

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.

Dokumenty národného projektu

Zámer národného projektu: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/4796_oplz_2021_06_21_2e_zamer-np-rodinne-poradne_final-18062021.pdf

Zmluva národného projektu: Zmluva o partnerstve č. 16/2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: Zmluva č. 2/2022

Infomateriály

Označenie budovy

Aktuality NP Rodinné poradne

Voľné pracovné miesta v rámci NP Rodinné poradne

Diseminačné aktivity a publicita NP Rodinné poradne

Napísali o nás