Podaktivita 1.3 Vytvorenie pilotných rodinných poradní (ÚPSVR)

IVPR v médiách – apríl 2022
21. apríla 2022
Rodinná poradňa Humenné
25. apríla 2022

Podaktivita 1.3 Vytvorenie pilotných rodinných poradní (ÚPSVR)

Podaktivitu 1.3. Vytvorenie pilotných rodinných poradní (príprava podmienok) implementuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

 • dĺžka implementácie podaktivity: 10/2021 – 12/2023

(pričom odborní zamestnanci rodinnej poradne 01/2022 – 12/2023);

 • výstupy podaktivity: vytvorené rodinné poradne a poskytovanie odborného poradenstva cieľovým skupinám NP.

Cieľom budovania rodinných poradní je rozšírenie/zabezpečenie, podpora a zvýšenie dostupnosti odbornej pomoci poskytovaných služieb v oblasti podpory a rozvoja duševného zdravia pre rodiny a jednotlivých členov rodín. 

Rodinná poradňa je určená pre osobnostný rozvoj, rozvoj interpersonálnych zručností, udržanie/podporu duševného zdravia, rodín a ich jednotlivých členov využitím psychologických a iných odborných postupov a metód.

Rodinná poradňa je bezpečným a dostupným miestom pre každého občana (klienta), ktorý sa cíti nekomfortne v dôsledku osobnostného, sociálneho a spoločenského rozpoloženia a miestom kde mu bude ponúknutá kvalifikovaná odborná pomoc prvého kontaktu, orientácia v jeho aktuálnej situácii, aktivácia vnútorných i medziľudských zdrojov a hľadanie indikovanej inštitucionálnej pomoci, podaná analýza pre možné riešenie danej situácie či problému s možnosťami riešenia priamo na mieste alebo s odporúčaniami návštevy ďalších inštitúcií, v prípade potreby s vhodnými prvkami motivácie a povzbudenia k zmene. Poskytované služby pre občana budú dosahovať najvyšší odborný a etický štandard zúčastnených profesií, za psychológiu najmä:  kompetencia, vzťah dôvery – získanie súhlasu, ochrana záujmov klienta, osobné správanie a kolegiálnosť, zachovanie nezávislosti, nestrannosti a mlčanlivosti.

K termínu 11. 04. 2022 boli vytvorené poradne v Trnave, Nových Zámkoch, Žiline a v Košiciach a zamestnanci rodinných poradní začali od tohto termínu prijímať prvých klientov.

Otvorenie rodinnej poradne v Humennom je naplánované v II. kvartáli 2022.

ZAMESTNANCI rodinných poradní  – výkon odborného poradenstva

Odborné činnosti v každej rodinnej poradni majú poskytovať:

 • 3 psychológovia,
 • 2 sociálni pracovníci,
 • 1 (liečebný/špeciálny) pedagóg/právnik s využitím metód, techník a pod. príslušných vedných odborov.
 • 1 asistent rodinnej poradne, ktorý bude zabezpečovať činnosti prvého kontaktu a administratívne činnosti súvisiace s chodom rodinnej poradne.

Metodické činnosti (prípadne profesijný rozvoj) súvisiace s výkonom činnosti odborných zamestnancov rodinných poradní a pravidelnú supervíziu zamestnancov rodinných poradní budú zabezpečovať príslušní manažéri metodického riadenia (2 zamestnanci).

 • pozícia manažéra metodického riadenia pre sociálnych pracovníkov a pre psychológov.

Pri prijatí klienta a pri poskytovanom poradenstve bude dodržaná maximálna anonymita a mlčanlivosť okrem situácií, pri ktorých existuje všeobecná oznamovacia povinnosť v zmysle platnej legislatívy (zákon č. 199/1994 o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov, a pod.). Klienti prichádzajúci do poradne na základe dohody o spolupráci (súčinnosti) s inými inštitúciami (tretia strana kontraktu) budú pri uzatváraní kontraktu poučení a súhlasní o sprostredkovaní informácií a o rozsahu sprostredkovaných informácií tretej strane kontraktu.

VZDELÁVANIE odborných zamestnancov/zamestnankýň a asistentov/asistentiek rodinných poradní a manažérov/manažérok metodického riadenia

Vzdelávanie zamestnancov prebieha v dvoch moduloch. Prvý modul je zameraný na základné vzdelávanie a druhý modul rieši špecializovanú oblasť. V súčasnosti sa zamestnanci vzdelávajú v základných moduloch.

 • Psychodiagnostika detí a dospelých
 • Psychologické poradenstvo pre jednotlivcov, pár a rodinu
 • Sociálne poradenstvo pre jednotlivcov, pár a rodinu
 • Pedagogické poradenstvo pre jednotlivca a rodinu
 • Vzdelávanie asistentov/asistentiek rodinných poradní
Logo Rodinná poradňa

Rodinná poradňa Humenné

Rodinná poradňa Košice

Rodinná poradňa Nové Zámky

Rodinná poradňa Trnava

Rodinná poradňa Žilina