Podaktivita 1.2 Vytvorenie štandardov rodinných poradní (IVPR)

Podaktivita 1.1 Zmapovanie existujúcej štruktúry rodinných poradní (IVPR)
24. mája 2022
Podaktivita 1.4 Pilotné overenie štandardov rodinných poradní (IVPR a ÚPSVR)
24. mája 2022

Podaktivita 1.2 Vytvorenie štandardov rodinných poradní (IVPR)

Inštitút pre výskum práce a rodiny realizuje podaktivitu 1.2 v období 03/2022 – 09/2022. Cieľom podaktivity 1.2 je pripraviť kvalitatívne a kvantitatívne štandardy rodinných poradní – štandardy týkajúce sa procedurálnych podmienok poskytovania služby.

Štandardy rodinných poradní budú vytvorené na základe predchádzajúcej podaktivity 1.1 Zmapovanie existujúcej štruktúry rodinných poradní a budú zahŕňať nasledovné oblasti:

  • kvalitatívne štandardy výkonu odborných činností v rodinných poradniach, napr.:

– personálne obsadenie – zastúpenie vedných odborov (psychológia, sociálna práca, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika a pod.), vrátane počtu odborných zamestnancov podľa jednotlivých vedných odborov,

– obsahové zameranie rodinných poradní (zameranie na prevenciu a výkon v SR aktuálne nedostatkových/ nedostupných činností) a pod.

  • kvantitatívne štandardy rodinných poradní:
  • počet rodinných poradní v SR,
  • regionálne rozmiestnenie poradní v SR,
  • finančné náklady na fungovanie rodinných poradní a pod.