Podaktivita 1.5 Koordinačný výbor národného projektu (MPSVR SR)

Národný projekt PROFI II - logo
Sociálna posudková činnosť. Učebný text (Kvetoslava Repková, 2022)
10. mája 2022
Titulná strana Výročnej správy IVPR 2021
Výročná správa IVPR za rok 2021
14. mája 2022

Podaktivita 1.5 Koordinačný výbor národného projektu (MPSVR SR)

S cieľom zabezpečiť implementáciu aktivít na požadovanej úrovni, vrátane predchádzania potenciálnym problémom súvisiacim s implementáciou, je v rámci národného projektu zriadený Koordinačný výbor (ďalej len „KV“). KV je poradným a iniciatívnym orgánom prijímateľa (IVPR), zriadený vecným garantom národného projektu – Sekciou rodinnej politiky MPSVR SR – na celé časové obdobie realizácie národného projektu. Úlohou KV národného projektu je, okrem iného, koordinovať realizáciu aktivít tak, aby nedochádzalo k duplicitám vykonávania odborných činností rodinných poradní s inými poradenskými systémami (v rezorte zdravotníctva, v rezorte školstva a pod.).

KV národného projektu pôsobí v dvoch základných kompetenčných líniách:

  • koordinácia národného projektu (odborné aktivity) v spolupráci s riadiacim personálom (časový harmonogram realizácie aktivít a flexibilita procesov súvisiacich s ich realizáciou, vyjadrovanie sa k návrhom na prípadné zmeny v národnom projekte a pod.),
  • odborný dohľad (odborná gescia aktivít, odsúhlasenie odborných výstupov národného projektu a pod).

KV je zložený zo zástupcov/zástupkýň sekcie rodinnej politiky MPSVR SR, IVPR, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva zdravotníctva SR, Slovenskej komory psychológov a Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Koordinačný výbor sa riadi nasledovnými dokumentmi:

Rokovania KV národného projektu:

  • 1. 2. 2022    
  • 3. 3. 2022
  • 7. 4. 2022
  • 12. 5. 2022