Sociálna posudková činnosť. Učebný text (Kvetoslava Repková, 2022)

Titulná strana výskumnej správy Vypracovanie programov a zavedenie mechanizmov použiteľných pre psychosociálne riziká na pracovisku (Kordošová, 2021)
Vypracovanie programov a zavedenie mechanizmov použiteľných pre psychosociálne riziká na pracovisku. I. etapa (Miroslava Kordošová, 2021)
9. mája 2022
Podaktivita 1.5 Koordinačný výbor národného projektu (MPSVR SR)
13. mája 2022

Sociálna posudková činnosť. Učebný text (Kvetoslava Repková, 2022)

Národný projekt PROFI II - logo

Tento text vznikol ako otvorený učebný materiál pre účely štandardizácie obsahu rezortného vzdelávania v špecializačnom vzdelávacom programe Sociálna posudková činnosť (ďalej len „ŠVP SPČ“). Štandard pre ŠVP SPČ upravuje Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 5/2016 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ŠVP SPČ bol akreditovaný Akreditačnou komisiou MPSVR SR pre oblasť vzdelávania dňa 24. 11. 2021. Osvedčenie o akreditácii ŠVP SPČ získal na obdobie piatich rokov Inštitút pre výskum práce a rodiny.

5 log - Národný projekt PROFI II

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.skwww.ludskezdroje.gov.sk