Vypracovanie programov a zavedenie mechanizmov použiteľných pre psychosociálne riziká na pracovisku. I. etapa (Miroslava Kordošová, 2021)

Titulná strana výskumnej správy Prieskum k systémovým otázkam pripravenosti poskytovateľov pobytových sociálnych služieb riešiť krízové situácie (Repková, Ondrušová, 2022)
Prieskum k systémovým otázkam pripravenosti poskytovateľov pobytových sociálnych služieb riešiť krízové situácie (Kvetoslava Repková, Darina Ondrušová, 2022)
9. mája 2022
Národný projekt PROFI II - logo
Sociálna posudková činnosť. Učebný text (Kvetoslava Repková, 2022)
10. mája 2022

Vypracovanie programov a zavedenie mechanizmov použiteľných pre psychosociálne riziká na pracovisku. I. etapa (Miroslava Kordošová, 2021)

Titulná strana výskumnej správy Vypracovanie programov a zavedenie mechanizmov použiteľných pre psychosociálne riziká na pracovisku (Kordošová, 2021)

Predkladaná správa z výskumnej úlohy sa snaží priniesť ucelené informácie z oblasti psychosociálnej záťaže, psychosociálnych rizík a možností ich posudzovania a hodnotenia. Prináša prehľad metód, postupov a programov na posudzovanie, hodnotenie a riadenie psychosociálnych rizík, psychickej pracovnej záťaže a stresu pri práci. Predstavuje I. etapu riešenia dvojročného výskumného projektu a výsledky a zistenia budú podkladom pre riešenie II. etapy v roku 2022. Obsahuje analýzu problematiky z pohľadu expertov na danú oblasť, prehľad aktivít kompetentných inštitúcií a prehľad literatúry a zdrojov v skúmanej oblasti na úrovni EÚ a SR.