Prieskum k systémovým otázkam pripravenosti poskytovateľov pobytových sociálnych služieb riešiť krízové situácie (Kvetoslava Repková, Darina Ondrušová, 2022)

IVPR logo
IVPR v médiách – máj 2022
4. mája 2022
Titulná strana výskumnej správy Vypracovanie programov a zavedenie mechanizmov použiteľných pre psychosociálne riziká na pracovisku (Kordošová, 2021)
Vypracovanie programov a zavedenie mechanizmov použiteľných pre psychosociálne riziká na pracovisku. I. etapa (Miroslava Kordošová, 2021)
9. mája 2022

Prieskum k systémovým otázkam pripravenosti poskytovateľov pobytových sociálnych služieb riešiť krízové situácie (Kvetoslava Repková, Darina Ondrušová, 2022)

Titulná strana výskumnej správy Prieskum k systémovým otázkam pripravenosti poskytovateľov pobytových sociálnych služieb riešiť krízové situácie (Repková, Ondrušová, 2022)

Realizovaný prieskum je čiastkovým výstupom komplexnejšej výskumnej úlohy Systémové otázky pripravenosti poskytovateľov pobytových sociálnych služieb riešiť krízové situácie – prieskum a návrhy na opatrenia. Informuje o spoločenských, odborných a sociálno-politických východiskách záujmu zvyšovania pripravenosti poskytovateľov pobytových sociálnych služieb podmienených odkázanosťou riešiť krízové situácie, a to aj v kontexte ich skúsenosti so zvládaním pandémie COVID-19. Popisuje intervencie MPSVR SR pre poskytovateľov sociálnych služieb od začiatku pandémie COVID-19, na čo nadväzuje komplexná informácia o realizovanom prieskume – jeho metodológii, organizácii i výsledkoch. Najdôležitejšie zistenia sú interpretované a diskutované aj v kontexte iných komparatívnych zahraničných zistení k predmetnej problematike. V závere sú formulované odporúčania pre ďalší priebeh výskumnej správy – organizáciu fokusových skupín so zameraním na identifikáciu systémových opatrení, ktoré by mali do budúcnosti pomôcť poskytovateľom sociálnych služieb v oblasti efektívneho krízového riadenia.