Výskumné správy

8. apríla 2020
Titulná strana: Výchova a vzdelávanie k BOZP a prevencii rizík v školských vzdelávacích programoch v odbornom vzdelávaní a príprave žiakov na povolanie vo vybraných stredných školách vzhľadom na potreby príslušných odvetví hospodárstva SR (+leták) (Miroslava Kordošová, Jana Urdziková, 2018)

Výchova a vzdelávanie k BOZP a prevencii rizík v školských vzdelávacích programoch v odbornom vzdelávaní a príprave žiakov na povolanie vo vybraných stredných školách vzhľadom na potreby príslušných odvetví hospodárstva SR (+leták) (Miroslava Kordošová, Jana Urdziková, 2018)

Kvalita zamestnancov musí byť silnou stránkou na ceste za prosperitou. Účinná a efektívna spolupráca stredných odborných škôl a v neposlednom rade aj vysokých škôl so zamestnávateľmi […]
8. apríla 2020
Titulná strana: Systém podpory bývania a príspevok na bývanie. Identifikácia optimálneho modelu na základe skúseností best practice v medzinárodnej perspektíve (Daniel Škobla, 2018)

Systém podpory bývania a príspevok na bývanie. Identifikácia optimálneho modelu na základe skúseností best practice v medzinárodnej perspektíve (Daniel Škobla, 2018)

Dôstojné bývanie je základnou životnou potrebou, ale zároveň nákladnou záležitosťou, ktorá často presahuje možnosti obyvateľov. Preto je potrebné vytvárať podmienky najmä pre bývanie príjmovo a sociálne […]
8. apríla 2020
Titulná strana: Výchova a vzdelávanie k bezpečnému správaniu sa v predprimárnom vzdelávaní - prvý krok k celoživotnému vzdelávaniu BOZP (Jana Urdziková, Miroslava Kordošová, 2018)

Výchova a vzdelávanie k bezpečnému správaniu sa v predprimárnom vzdelávaní – prvý krok k celoživotnému vzdelávaniu BOZP (Jana Urdziková, Miroslava Kordošová, 2018)

Výchova a vzdelávanie budúcej generácie si vyžaduje náležitú pozornosť, pretože práve prostredníctvom procesu výchovy a vzdelávania sa formuje vzdelanostná úroveň budúcej generácie, ktorá bude v budúcnosti […]
8. apríla 2020
Titulná strana Podkladový materiál koncepcie prevencie a riešenia bezdomovectva na národnej úrovni (Darina Ondrušová, Milan Fico, 2018)

Podkladový materiál koncepcie prevencie a riešenia bezdomovectva na národnej úrovni (Darina Ondrušová, Milan Fico, 2018)

Predkladaný materiál je spracovaný ako podklad k národnej koncepcii prevencie a riešenia bezdomovectva v SR. Jeho cieľom je ponúknuť na základe dostupných dát a odbornej literatúry […]
9. júla 2020
Titulná strana štúdie Plnenie národných priorít rozvoja sociálnych služieb v rokoch 2015-2020 (K. Repková, IVPR, 2020)

Plnenie národných priorít rozvoja sociálnych služieb v rokoch 2015 – 2020. Analýza (Kvetoslava Repková, 2020)

V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (v platnom znení) MPSVR SR cyklicky pripravuje dokument „Národné priority rozvoja sociálnych služieb“ na referenčné obdobia. Prostredníctvom […]
31. júla 2020
Titulná strana štúdie Analýza výdavkov domácností na bývanie (D. Gerbery, IVPR, 2019)

Analýza výdavkov domácností na bývanie (Daniel Gerbery, 2019)

Výskumná správa prináša analýzu vybraných dôležitých aspektov bývania na Slovensku. Popisuje súčasný stav a vývoj podmienok bývania a mapuje výšku a štruktúru výdavkov za bývanie v rôznych častiach príjmovej distribúcie. […]
18. februára 2021
Titulná strana štúdie Zvyšovanie dostupnosti služieb pre osoby s autizmom a ich rodiny

Zvyšovanie dostupnosti služieb pre osoby s autizmom a ich rodiny: Je väčšia pomoc zo strany štátu potrebná a možná? (Darina Ondrušová, 2020)

Predkladaný materiál sa zaoberá otázkou potreby zvyšovania dostupnosti služieb pre osoby s poruchou autistického spektra (PAS) v SR. So zámerom skvalitniť odborné diskusie na túto tému v 1. […]
18. marca 2021
Titulna strana studie Odstranovanie barier... II. etapa

Odstraňovanie bariér a zvyšovanie úrovne BOZP u zahraničných pracovníkov, II. etapa (Miroslava Kordošová, 2020)

Výskumný projekt sa zameriava najmä na analýzu vzdelávania v oblasti BOZP v podnikoch so zameraním na cudzích/zahraničných pracovníkov. Ide o pokračovanie projektu z roku 2019. Hlavným […]
5. januára 2022
Titulná strana výskumnej správy Návrh funkčného systému pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie (Ondušová, Repková, 2021)

Návrh funkčného systému pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie. Záverečná správa (Darina Ondrušová, Kvetoslava Repková, 2021)

Dokument sa zaoberá systémovými otázkami pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie (ďalej len „PRR“) v záujme identifikovať súčasné bariéry využívania týchto nástrojov podpory udržania si zamestnania, návratu na […]
7. apríla 2022
Titulná strana štúdie Dopady Priemyslu 4.0 a digitalizácie na pracovné podmienky a BOZP (Miroslava Kordošová, 2021)

Dopady Priemyslu 4.0 a digitalizácie na pracovné podmienky a BOZP. I. etapa. Správa z výskumnej úlohy (Miroslava Kordošová, 2021)

Výskumný projekt sa zameriava najmä analýzu a spoznanie procesov a dopadov Priemyslu 4.0 a digitalizácie na pracovné podmienky, pracovné prostredie a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Výskumná úloha poskytuje […]