Návrh funkčného systému pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie. Záverečná správa (Darina Ondrušová, Kvetoslava Repková, 2021)

Titulná strana správy Sexuálne obťažovanie na vysokých školách, 2021
Sexuálne obťažovanie na vysokých školách. Správa z výskumu (Veronika Valkovičová, Andrej Kuruc, Ivan Ropovik, Slávka Karkošková, 2021)
30. decembra 2021
IVPR logo
IVPR v médiách – január 2022
7. januára 2022

Návrh funkčného systému pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie. Záverečná správa (Darina Ondrušová, Kvetoslava Repková, 2021)

Titulná strana výskumnej správy Návrh funkčného systému pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie (Ondušová, Repková, 2021)

Dokument sa zaoberá systémovými otázkami pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie (ďalej len „PRR“) v záujme identifikovať súčasné bariéry využívania týchto nástrojov podpory udržania si zamestnania, návratu na pracovný trh, resp. vstupu na pracovný trh osôb so zdravotným znevýhodnením a formulácie opatrení k ich prekonávaniu. Zadanie k spracovaniu návrhu funkčného systému PRR na Slovensku bolo iniciované Implementačným plánom Revízie výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením (2020). Pre účely prípravy návrhu fungovala v roku 2021 expertná pracovná skupina zriadená ako poradný orgán riešiteľského tímu IVPR, ktorý bol garantom spracovania návrhu v rámci Kontraktu medzi MPSVR SR a IVPR na rok 2021.