Sexuálne obťažovanie na vysokých školách. Správa z výskumu (Veronika Valkovičová, Andrej Kuruc, Ivan Ropovik, Slávka Karkošková, 2021)

Titulná strana Bulletinu IVPR 12/2021 - Politika aktívneho starnutia - príspevok Inštitútu pre výskum práce a rodiny (K. Repková)
Bulletin IVPR 12/2021 (Politika aktívneho starnutia – príspevok Inštitútu pre výskum práce a rodiny)
13. decembra 2021
Titulná strana výskumnej správy Návrh funkčného systému pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie (Ondušová, Repková, 2021)
Návrh funkčného systému pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie. Záverečná správa (Darina Ondrušová, Kvetoslava Repková, 2021)
5. januára 2022

Sexuálne obťažovanie na vysokých školách. Správa z výskumu (Veronika Valkovičová, Andrej Kuruc, Ivan Ropovik, Slávka Karkošková, 2021)

Titulná strana správy Sexuálne obťažovanie na vysokých školách, 2021

Hlavným cieľom tohto výskumného projektu, zameraného na skúsenosti študentiek a študentov slovenských vysokých škôl so sexuálnym obťažovaním, je rozšírenie poznatkovej bázy o sexuálnom obťažovaní ako prejave neférového a neetického zaobchádzania. Práve preto tento výskum vznikol a prebiehal ako aktivita Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie. Výskumný projekt bol zároveň súčasťou agendy Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti v Slovenskej republike na roky 2014 – 2019 (cieľ 4.4 Potláčať a stíhať sexuálne obťažovanie a prejavy sexuálneho násilia voči ženám i mužom). Výskum sa však nezameral len na skúsenosti a tzv. prevalenciu sexuálneho obťažovania medzi študentkami a študentmi. Dopytoval sa zároveň na skúsenosti s nahlasovaním tejto situácie na ich vysokej škole, ako aj na názory študentiek a študentov na tému sexuálneho obťažovania.

Našimi ďalšími cieľmi bolo identifikovať rizikovosť vo vybraných skupinách (v medziach reprezentatívnosti vzorky) a zároveň porovnať výsledky zo slovenského prostredia so súčasnými i predchádzajúcimi výskumami v zahraničí. Tím Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie mohol vďaka výskumnému projektu o sexuálnom obťažovaní v akademickom prostredí budovať svoju poznatkovú bázu o tomto fenoméne, tá ďalej poslúžila pre program vzdelávania zamestnancov a zamestnankýň vysokých škôl, ako aj pre rôzne ďalšie konzultácie s vysokými školami, ktoré sa rozhodli zlepšiť svoj interný systém prevencie a riešenia prípadov sexuálneho obťažovania. O niečo urgentnejšia sa zdala byť táto požiadavka medzi vysokými školami, ktoré chcú v nadchádzajúcom období čerpať finančné prostriedky z finančného mechanizmu Európskej komisie pre výskum Horizon Europe. Práve tento mechanizmus od vysokoškolských pracovísk od januára 2022 vyžaduje Plán rodovej rovnosti, ktorý by mal obsahovať aj mechanizmy prevencie a riešenia sexuálneho obťažovania na akademickej pôde. Prvotné výsledky výskumu tiež tvorili súčasť našej predchádzajúcej publikácie, ktorá môže spomínaným vysokým školám pomôcť v reformách: Čo so sexuálnym obťažovaním? Príručka pre vysoké školy (Kuruc & Valkovičová, 2020). Vzdelávanie a rôzne iniciatívy v akademickom prostredí by mali vychádzať z dostupných dát a poznatkov, ktoré zohľadňujú nielen špecifiká akademického prostredia, ale sú tiež citlivé k téme prežívania traumy a traumatických skúseností – len tak môžu byť nástroje efektívne nastavené pre danú organizačnú kultúru a vysoké školy, ktoré majú voči študentkám a študentom povinnosť vzdelávania a starostlivosti.

Táto správa sa skladá z niekoľkých kapitol, ktoré môžu tiež poslúžiť na rozšírenie poznatkov o fenoméne sexuálneho obťažovania v akademickom prostredí. Úvodom ponúkame pohľad na právnu a aktivistickú históriu konceptu sexuálneho obťažovania. Ďalej nasleduje pohľad na rôzne definície sexuálneho obťažovania v spoločenskovednom bádaní, ako aj rôzne témy, ktoré zaujímajú výskumníkov a výskumníčky s ohľadom na sexuálne obťažovanie – napr. výskum v oblasti postojov či prevencie. Nasleduje empirická časť výskumného projektu, v ktorej čitatelia a čitateľky nájdu odpovede na otázky o metodológii projektu a následne výsledky spracované do textovej a grafickej podoby. Na záver ponúkame zhrnutie výsledkov a ich porovnanie s aktuálnym zahraničným výskumom.

Vydaním tejto správy sa však výskumné aktivity Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie nekončia. Na základe tohto kvantitatívneho prieskumu sme sa rozhodli uskutočniť kvalitatívne šetrenie o skúsenostiach osôb, ktoré zažili sexuálne obťažovanie v akademickom prostredí práve s organizačnou klímou a tzv. inštitucionálnou odpoveďou. Veríme, že aj tieto výsledky pomôžu s objasnením a porozumením komplexného fenoménu sexuálneho obťažovania vo vysokoškolskom prostredí.

Správu si môžete stiahnuť v pdf formáte, kliknite sem

alebo čítať v html formáte, kliknite sem

Inštitút pre výskum práce a rodiny vydal túto správu ako súčasť výstupov národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk

3 logá: MPSVR SR, EÚ - ESF/EFRR, OPĽZ