Výchova a vzdelávanie k BOZP a prevencii rizík v školských vzdelávacích programoch v odbornom vzdelávaní a príprave žiakov na povolanie vo vybraných stredných školách vzhľadom na potreby príslušných odvetví hospodárstva SR (+leták) (Miroslava Kordošová, Jana Urdziková, 2018)

Titulná strana: Rozvoj spolupráce agentúr podporovaného zamestnávania so zamestnávateľmi a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny pri poskytovaní služieb podporovaného zamestnávania (Darina Ondrušová, Daniela Kešelová, Kvetoslava Repková, 2018)
Rozvoj spolupráce agentúr podporovaného zamestnávania so zamestnávateľmi a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny pri poskytovaní služieb podporovaného zamestnávania (Darina Ondrušová, Daniela Kešelová, Kvetoslava Repková, 2018)
8. apríla 2020
Titulná strana: Systém podpory bývania a príspevok na bývanie. Identifikácia optimálneho modelu na základe skúseností best practice v medzinárodnej perspektíve (Daniel Škobla, 2018)
Systém podpory bývania a príspevok na bývanie. Identifikácia optimálneho modelu na základe skúseností best practice v medzinárodnej perspektíve (Daniel Škobla, 2018)
8. apríla 2020

Výchova a vzdelávanie k BOZP a prevencii rizík v školských vzdelávacích programoch v odbornom vzdelávaní a príprave žiakov na povolanie vo vybraných stredných školách vzhľadom na potreby príslušných odvetví hospodárstva SR (+leták) (Miroslava Kordošová, Jana Urdziková, 2018)

Titulná strana: Výchova a vzdelávanie k BOZP a prevencii rizík v školských vzdelávacích programoch v odbornom vzdelávaní a príprave žiakov na povolanie vo vybraných stredných školách vzhľadom na potreby príslušných odvetví hospodárstva SR (+leták) (Miroslava Kordošová, Jana Urdziková, 2018)

Kvalita zamestnancov musí byť silnou stránkou na ceste za prosperitou. Účinná a efektívna spolupráca stredných odborných škôl a v neposlednom rade aj vysokých škôl so zamestnávateľmi znamená výučbu pre zamestnanie, a to cestou zosúladenia výučby v školách s potrebami zamestnávateľov. V poslednom období sa často hovorí o potrebe prepojenia odborného vzdelávania a praxe na zabezpečenie „vychovania si“ nových, odborne zdatných a zručných zamestnancov. Do popredia sa tak dostávajú aj otázky spojené so zabezpečením BOZP žiakov a študentov, ktorí sa prakticky pripravujú na svoje budúce povolanie a zároveň spojené s povinnosťami zamestnávateľov, u ktorých sa odborná prax a odborné vzdelávanie uskutočňuje.