Systém podpory bývania a príspevok na bývanie. Identifikácia optimálneho modelu na základe skúseností best practice v medzinárodnej perspektíve (Daniel Škobla, 2018)

Titulná strana: Výchova a vzdelávanie k BOZP a prevencii rizík v školských vzdelávacích programoch v odbornom vzdelávaní a príprave žiakov na povolanie vo vybraných stredných školách vzhľadom na potreby príslušných odvetví hospodárstva SR (+leták) (Miroslava Kordošová, Jana Urdziková, 2018)
Výchova a vzdelávanie k BOZP a prevencii rizík v školských vzdelávacích programoch v odbornom vzdelávaní a príprave žiakov na povolanie vo vybraných stredných školách vzhľadom na potreby príslušných odvetví hospodárstva SR (+leták) (Miroslava Kordošová, Jana Urdziková, 2018)
8. apríla 2020
Titulná strana: Výchova a vzdelávanie k bezpečnému správaniu sa v predprimárnom vzdelávaní - prvý krok k celoživotnému vzdelávaniu BOZP (Jana Urdziková, Miroslava Kordošová, 2018)
Výchova a vzdelávanie k bezpečnému správaniu sa v predprimárnom vzdelávaní – prvý krok k celoživotnému vzdelávaniu BOZP (Jana Urdziková, Miroslava Kordošová, 2018)
8. apríla 2020

Systém podpory bývania a príspevok na bývanie. Identifikácia optimálneho modelu na základe skúseností best practice v medzinárodnej perspektíve (Daniel Škobla, 2018)

Titulná strana: Systém podpory bývania a príspevok na bývanie. Identifikácia optimálneho modelu na základe skúseností best practice v medzinárodnej perspektíve (Daniel Škobla, 2018)

Dôstojné bývanie je základnou životnou potrebou, ale zároveň nákladnou záležitosťou, ktorá často presahuje možnosti obyvateľov. Preto je potrebné vytvárať podmienky najmä pre bývanie príjmovo a sociálne slabších vrstiev obyvateľstva. Zámery štátnej bytovej politiky zohľadňujú národné princípy rozvoja bývania, skúsenosti medzinárodného vývoja a predovšetkým zásady akceptovaným Európskou úniou (EÚ). Nájomné bývanie je dôležitým nástrojom udržateľnosti bývania pre sociálne slabšie skupiny obyvateľov. Nájomné bývanie na Slovensku je jedným z kľúčových problémov, ktoré je potrebné riešiť, a to z pohľadu jeho fyzickej ako aj cenovej dostupnosti. Verejný nájomný sektor by mal slúžiť predovšetkým pre zabezpečenie sociálneho bývania, a teda by mal byť využívaný takými obyvateľmi, ktorí si nemôžu obstarať bývanie na voľnom trhu. Pokiaľ ide o problematiku nájomného, musí sa v ďalšom období doriešiť forma jeho regulácie, ako aj okruh bytov a nájomcov, ktorých sa má 3 dotýkať. V podmienkach SR je v súčasnosti podpora bývania realizovaná aj prostredníctvom doplatkov na účely bývania, a to konkrétne príspevkom na byvanie, ktorý je súčasťou dávky a príspevkov v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. Pri tvorbe legislatívneho rámca je pritom potrebné rešpektovať princípy uvedené vyššie pri charakterizovaní verejného a súkromného nájomného sektoru. Aj keď sa v rámci jednotlivých európskych krajín jednotlivé politiky bývania a politiky nájomného či sociálneho bývania odlišujú, v EÚ ako celku, ale najmä v jej severnej a západnej časti, vlády dlhodobo podporujú aktívnu politiku bývania, na ktorú sa vyčleňuej v priemere jedno až štyri percent HDP. Takmer v každej krajine EÚ má vláda ako jeden z hlavných politických cieľov zabezpečenie primeraného a cenovo dostupného bývania. Npar. Nemecko má dlhú tradíciu dobre rozvinutého sektoru nájomného bývania. Dôležitosť nájomného bývania v Nemecku má svoje historické dôvody. V období po druhej svetovej vojne bol nedostatok bytov jedným z najnaliehavejších problémov krajiny. Nemecký nájomný sektor je charakterizovaný reguláciou rastu nájomného v kombinácii s vysokou istotou podmienok nájmu. Nedávny prudký nárast nájomného vo veľkých mestách a metropolitných oblastiach sa stal hlavnou politickou témou, čo v dôsledku viedlo k ďalšiemu posilneniu regulácie nájomného. Práve podpora bývania tak prostredníctvom fiškálnych nastrojov v procese výstavby ako aj kompenzácia nákladov na bývanie formou rôznych doplatkov, ako ju vidíme v najvyspelejších krajinách EÚ (napr. Nemecko, Švédsko) môže byť vhodným modelom pre slovenský verejný nájomný sektor bývania.