Rozvoj spolupráce agentúr podporovaného zamestnávania so zamestnávateľmi a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny pri poskytovaní služieb podporovaného zamestnávania (Darina Ondrušová, Daniela Kešelová, Kvetoslava Repková, 2018)

Titulná strana: Kvalita sociálnych služieb a jej hodnotenie - metodologický a analytický rámec pre projektovú činnosť (Kvetoslava Repková, 2018)
Kvalita sociálnych služieb a jej hodnotenie – metodologický a analytický rámec pre projektovú činnosť (Kvetoslava Repková, 2018)
8. apríla 2020
Titulná strana: Výchova a vzdelávanie k BOZP a prevencii rizík v školských vzdelávacích programoch v odbornom vzdelávaní a príprave žiakov na povolanie vo vybraných stredných školách vzhľadom na potreby príslušných odvetví hospodárstva SR (+leták) (Miroslava Kordošová, Jana Urdziková, 2018)
Výchova a vzdelávanie k BOZP a prevencii rizík v školských vzdelávacích programoch v odbornom vzdelávaní a príprave žiakov na povolanie vo vybraných stredných školách vzhľadom na potreby príslušných odvetví hospodárstva SR (+leták) (Miroslava Kordošová, Jana Urdziková, 2018)
8. apríla 2020

Rozvoj spolupráce agentúr podporovaného zamestnávania so zamestnávateľmi a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny pri poskytovaní služieb podporovaného zamestnávania (Darina Ondrušová, Daniela Kešelová, Kvetoslava Repková, 2018)

Titulná strana: Rozvoj spolupráce agentúr podporovaného zamestnávania so zamestnávateľmi a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny pri poskytovaní služieb podporovaného zamestnávania (Darina Ondrušová, Daniela Kešelová, Kvetoslava Repková, 2018)

Predkladaný materiál predstavuje východisko k zámeru MPSVR SR realizovať národný projekt „Rozvoj spolupráce poskytovateľov verejných služieb zamestnanosti s agentúrami podporovaného zamestnávania a poskytovanie služieb podporovaného zamestnávania“. Komplexnejším spôsobom sa venuje otázkam podpory zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce cestou rozvoja spolupráce medzi kľúčovými aktérmi tejto podpory. Súčasťou materiálu sú aj otázky návrhu financovania agentúr podporovaného zamestnávania, ktoré boli pôvodne dojednané v Kontrakte medzi MPSVR SR a IVPR na rok 2018 pod názvom „Financovanie neštátnych služieb zamestnanosti, s osobitným dôrazom na agentúry podporovaného zamestnávania – analytická štúdia“. Obsahovo je materiál členený do dvoch samostatných častí. Prvá časť, vrátane príloh, predstavuje podkladový návrh pre spracovanie projektového zámeru rozvoja spolupráce. Druhá časť bola spracovaná ako východisková štúdia pre tvorbu prvej časti, so zameraním na doterajšie skúsenosti s financovaním služieb podporovaného zamestnávania (vrátane projektového financovania) vo vybraných krajinách (Česká republika, Veľká Británia, Rakúsko) a v SR. Predkladaný materiál vznikol na základe spolupráce s expertnou pracovnou skupinou tvorenou odborníčkami a odborníkmi pôsobiacimi v oblasti podpory zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím, s cieľom hľadať širšiu zhodu o možnostiach rozvoja spolupráce a služieb podporovaného zamestnávania pri začleňovaní osôb so zdravotným postihnutím na otvorený trh práce v rámci plánovanej projektovej iniciatívy.