Kvalita sociálnych služieb a jej hodnotenie – metodologický a analytický rámec pre projektovú činnosť (Kvetoslava Repková, 2018)

Titulná strana: Kvalita služieb zamestnanosti. Individualizované služby zamestnanosti a vybrané skupiny uchádzačov o zamestnanie (Daniela Kešelová, Darina Ondrušová, Jana Urdziková, 2018)
Kvalita služieb zamestnanosti. Individualizované služby zamestnanosti a vybrané skupiny uchádzačov o zamestnanie (Daniela Kešelová, Darina Ondrušová, Jana Urdziková, 2018)
8. apríla 2020
Titulná strana: Rozvoj spolupráce agentúr podporovaného zamestnávania so zamestnávateľmi a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny pri poskytovaní služieb podporovaného zamestnávania (Darina Ondrušová, Daniela Kešelová, Kvetoslava Repková, 2018)
Rozvoj spolupráce agentúr podporovaného zamestnávania so zamestnávateľmi a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny pri poskytovaní služieb podporovaného zamestnávania (Darina Ondrušová, Daniela Kešelová, Kvetoslava Repková, 2018)
8. apríla 2020

Kvalita sociálnych služieb a jej hodnotenie – metodologický a analytický rámec pre projektovú činnosť (Kvetoslava Repková, 2018)

Titulná strana: Kvalita sociálnych služieb a jej hodnotenie - metodologický a analytický rámec pre projektovú činnosť (Kvetoslava Repková, 2018)

Materiál vznikol v rámci Kontraktu medzi MPSVR SR a IVPR na rok 2018. Venuje sa rozličným aspektom zameraným na otázky kvality sociálnych služieb a jej hodnotenia spracovaným pre účely prípravy národného projektu „Kvalita sociálnych služieb“. Osobitne rieši otázky východiskovej situácie a problémov v zabezpečovaní kvality sociálnych služieb a jej hodnotenia, personálnych zdrojov budúcej projektovej iniciatívy, vrátane možností zapojenia užívateľov a užívateliek do hodnotiteľskej činnosti ako formy valorizácie sociálnej roly osôb v nepriaznivých životných situáciách. Osobitná štúdia je venovaná problematike prípravy odporúčaní v rámci výkonu hodnotiteľskej činnosti reflektujúc medzinárodnú skúsenosť.