Kvalita služieb zamestnanosti. Individualizované služby zamestnanosti a vybrané skupiny uchádzačov o zamestnanie (Daniela Kešelová, Darina Ondrušová, Jana Urdziková, 2018)

Ilustračný obrázok - mladý muž pracujúci z domu
Ako nastaviť prácu z domu počas pandémie koronavírusu? (Miroslava Kordošová)
7. apríla 2020
Titulná strana: Kvalita sociálnych služieb a jej hodnotenie - metodologický a analytický rámec pre projektovú činnosť (Kvetoslava Repková, 2018)
Kvalita sociálnych služieb a jej hodnotenie – metodologický a analytický rámec pre projektovú činnosť (Kvetoslava Repková, 2018)
8. apríla 2020

Kvalita služieb zamestnanosti. Individualizované služby zamestnanosti a vybrané skupiny uchádzačov o zamestnanie (Daniela Kešelová, Darina Ondrušová, Jana Urdziková, 2018)

Titulná strana: Kvalita služieb zamestnanosti. Individualizované služby zamestnanosti a vybrané skupiny uchádzačov o zamestnanie (Daniela Kešelová, Darina Ondrušová, Jana Urdziková, 2018)

Výskumná správa je výstupom empiricky zameranej výskumnej úlohy týkajúcej sa témy kvality v individualizovaných verejných službách zamestnanosti. Tematicky nadväzuje na teoretické rozpracovanie problematiky z roku 2017. V roku 2018 sa realizoval empirický prieskum, ktorého cieľovou skupinou boli zamestnanci poskytujúci odborné poradenské služby (OPS) na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Na zber údajov bol v prvej etape použitý elektronický dotazník vypĺňaný odbornými poradkyňami a poradcami na všetkých úradoch PSVR v rámci celej SR. Popri elektronickom dotazníkovom prieskume sa na vybraných úradoch PSVR realizovali aj osobné rozhovory s odbornými poradkyňami a ich nadriadenými. Výsledky empirického prieskumu sa týkajú rôznych aspektov práce odborných poradkýň a poradcov vo verejných službách zamestnanosti, konkrétne fyzického prostredia pre prácu, manažmentu založeného na merateľných ukazovateľoch, práce so špecifickými skupinami, rozvoja ľudských zdrojov, sieťovania, bariér pri práci v odborných poradenských službách, krízových situácií a spôsobov riešenia problémov a udržiavania psychickej pohody. Odborné poradkyne a poradcovia tiež zhodnotili silné a slabé stránky odborných poradenských služieb a poskytli niektoré odporúčania pre zlepšovania OPS.