Dopady Priemyslu 4.0 a digitalizácie na pracovné podmienky a BOZP. I. etapa. Správa z výskumnej úlohy (Miroslava Kordošová, 2021)

Svetový deň zdravia 2022 - Svetová zdravotnícka organizácia
Svetový deň zdravia 2022 – Naša planéta, naše zdravie
7. apríla 2022
IVPR logo
IVPR v médiách – apríl 2022
12. apríla 2022

Dopady Priemyslu 4.0 a digitalizácie na pracovné podmienky a BOZP. I. etapa. Správa z výskumnej úlohy (Miroslava Kordošová, 2021)

Titulná strana štúdie Dopady Priemyslu 4.0 a digitalizácie na pracovné podmienky a BOZP (Miroslava Kordošová, 2021)

Výskumný projekt sa zameriava najmä analýzu a spoznanie procesov a dopadov Priemyslu 4.0 a digitalizácie na pracovné podmienky, pracovné prostredie a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Výskumná úloha poskytuje informácie o trendoch v oblasti zavádzania konceptu Priemysel 4.0 a digitalizácie v SR do podnikov a organizácií. Poukazuje na ohrozenia a riziká, ktoré so sebou prináša umelá inteligencia, roboty a digitalizácia pre zamestnancov a zamestnávateľov pri práci s novými technológiami, novými zariadeniami. Zaoberá sa dopadmi na pracovné podmienky, pracovné prostredie a čiastočne aj trh práce. Ide o 2-ročný výskumný projekt na roky 2021 a 2022. Výskumný projekt je v súlade so Stratégiou politiky BOZP v SR na roky 2021 až 2027 a programom jej realizácie na roky 2021 – 2023 a  pripravovanými Hlavnými prioritami výskumu BOZP v EÚ na roky 2021 až 2023.