Podkladový materiál koncepcie prevencie a riešenia bezdomovectva na národnej úrovni (Darina Ondrušová, Milan Fico, 2018)

Titulná strana: Výchova a vzdelávanie k bezpečnému správaniu sa v predprimárnom vzdelávaní - prvý krok k celoživotnému vzdelávaniu BOZP (Jana Urdziková, Miroslava Kordošová, 2018)
Výchova a vzdelávanie k bezpečnému správaniu sa v predprimárnom vzdelávaní – prvý krok k celoživotnému vzdelávaniu BOZP (Jana Urdziková, Miroslava Kordošová, 2018)
8. apríla 2020
Titulná strana publikácie Ako vyučovať o domácom násilí - L. Nemcová, L. Rovňanová, P. Fridrichová, 2019
Ako vyučovať o domácom násilí: Metodický materiál pre učiteľov a učiteľky (Lívia Nemcová, Lenka Rovňanová, Petra Fridrichová, 2019)
8. apríla 2020

Podkladový materiál koncepcie prevencie a riešenia bezdomovectva na národnej úrovni (Darina Ondrušová, Milan Fico, 2018)

Titulná strana Podkladový materiál koncepcie prevencie a riešenia bezdomovectva na národnej úrovni (Darina Ondrušová, Milan Fico, 2018)

Predkladaný materiál je spracovaný ako podklad k národnej koncepcii prevencie a riešenia bezdomovectva v SR. Jeho cieľom je ponúknuť na základe dostupných dát a odbornej literatúry námety pre zavedenie systémového prístupu prevencie a riešenia bezdomovectva na Slovensku. Materiál je členený do troch hlavných častí. Prvou je teoretická časť, ktorá vymedzuje ľudí bez domova ako cieľovú skupinu politík. Zároveň predstavuje rámec prevencie a riešenia bezdomovectva, ktorým je komplexný model založený na spolupráci všetkých relevantných aktérov, s cieľom ukončovania bezdomovectva. Druhá, analytická časť, popisuje v kontexte ukončovania bezdomovectva súčasný stav a hlavné výzvy vo vybraných oblastiach, vrátane prístupu k sociálnym službám, zdravotnej starostlivosti, bývaniu, zamestnaniu či hmotnému zabezpečeniu. Tretia časť obsahuje návrh konkrétnych cieľov v rámci jednotlivých oblastí, smerujúcich k ukončovaniu bezdomovectva.