Prieskum socio-ekonomickej situácie seniorov na Slovensku (Rastislav Bednárik, 2019)

Upútavka: 100 rokov volebného práva žien v Československu - verejná diskusia
100 rokov volebného práva žien v Československu – verejná diskusia
19. februára 2020
IVPR logo
IVPR v médiách – február 2020
25. februára 2020

Prieskum socio-ekonomickej situácie seniorov na Slovensku (Rastislav Bednárik, 2019)

Titulná strana: Prieskum socio-ekonomickej situácie seniorov na Slovensku, R. Bednárik, IVPR, 2019

Štúdia prezentuje výsledky empirického výskumu na vzorke 515 seniorov poberajúcich starobný dôchodok. Zber údajov z celého územia Slovenska formou vyplňovaných dotazníkov zabezpečila Jednota dôchodcov Slovenska, keď rozhovory vykonali členovia JDS prevažne na jeseň 2018 a potom i v zime 2019. Štúdia má päť častí. Na začiatku je tu podrobne uvedený rámec pre demografické a socioekonomické postavenie seniorov na Slovensku v období posledných 20 rokov. Následne sú prezentované výsledky prieskumu v štyroch častiach. Popísané sú aktuálne problémy starších, ich materiálna a zdravotná situácia vrátane postojov k nej, pracovné aktivity a postoje k práci u seniorov a tiež každodenný život seniorov. Výsledky prieskumu sú porovnávané s výsledkami obdobného
prieskumu vykonaného v roku 2004.