Možnosť zavedenia poistenia v odkázanosti na pomoc inej osoby – analytické východiská (Kvetoslava Repková, 2019)

IVPR logo
IVPR v médiách – marec 2020
9. marca 2020
Ilustračný obrázok - domáce násilie počas epidémie koronavírusu - ako ďalej?
Domáce násilie počas epidémie koronavírusu: ako ďalej? (Sára Činčurová)
18. marca 2020

Možnosť zavedenia poistenia v odkázanosti na pomoc inej osoby – analytické východiská (Kvetoslava Repková, 2019)

Titulná strana: Možnosť zavedenia poistenia v odkázanosti na pomoc inej osoby – analytické východiská (Kvetoslava Repková, 2019)

V súlade so záväzkom vyplývajúcim z Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014- 2020 bol spracovaný východiskový analytický materiál zameraný na možnosti zavedenia sociálneho poistenia osobitnej sociálnej udalosti v živote človeka – odkázanosti na pomoc inej osoby. Boli analyzované nástroje súčasnej národnej politiky zamerané na podporu osôb odkázaných na pomoc inej osoby; ďalej systémy vybraných európskych a mimoeurópskych krajín zameraných na politiku dlhodobej starostlivosti o odkázané osoby. Osobitná pozornosť bola venovaná nemeckému systému poistenia v odkázanosti na pomoc inej osoby. Jadro materiálu tvoria prvotné kvantifikácie možného zavedenia poistenia v odkázanosti na pomoc inej osoby v národných podmienkach – jeho východiskové parametre, kvantifikácia príjmov, kvantifikácia výdavkov, bilancia navrhovaného systému s výhľadom do roku 2070. V závere sú identifikované rizikové aspekty kvantifikácie a celkovej úvahy zavedenia systému poistenia v odkázanosti na pomoc inej osoby v kontexte systémovej podstaty sociálneho poistenia ako takého a demografického vývoja slovenskej spoločnosti. Analytický materiál bol spracovaný participatívnym spôsobom ako výsledok činnosti expertnej pracovnej skupiny zloženej zo všetkých kľúčových aktérov angažovaných v otázkach pomoci jednotlivcom odkázaným na pomoc inej osoby na Slovensku.