Diseminácia NP PROFI I.

Plagát NP

1. diseminačné stretnutie

Dňa 14.4.2015 sa v priestoroch IVPR uskutočnilo prvé diseminančné stretnutie (DS) NP Profesionalita. DS sa zúčastnilo približne 20 osôb z IVPR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, zástupcov expertov/tiek, ktorí/é spolupracujú s IVPR pri napĺňaní jednotlivých úloh NP a občianskych iniciatív. Cieľom DS bolo informovať širšiu zainteresovanú i širšiu občiansku verejnosť o význame problematiky celoživotného vzdelávania osôb, ktoré sa profesionálne angažujú v otázkach podpory sociálnej inklúzie ohrozených skupín obyvateľstva rozličnými formami služieb starostlivosti; a o tom, akým spôsobom sa chce rezort PSVR SR s touto úlohou systémovo vysporiadať. Na stretnutí boli predstavené aj doterajšie výstupy ukončených podkativít NP a to, čo jeho realizátorov čaká v najbližšom období (Pozvánka, Prezentácia – Repková)

Tlačová správa

Prezentácia na Výbore pre osoby so zdravotným postihnutím

Dňa 20.10.2015 zasadal Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím RV SR ĽPNMRR. V rámci diseminačných aktivít NP Profesionalita predstavili garantka NP Kvetoslava Repková, spoločne s projektovou manažérkou Janou Urdzikovou členom a členkám Výboru krátku informáciu o NP, vrátane krátkej ilustrácie webovej stránky NP. Prezentácia vyvolala pozitívne ohlasy a hodnotenia, členovia a členky výboru sa zaujímali o previazanosť NP na prijatie zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti práce a rodiny a o zabezpečenie kontinuálnosti rezortného vzdelávania. Vysoko ocenili inovatívnosť prístupu k jednotlivým aktivitám NP a vyjadrili vieru v skorú a kvalitnú implementáciu jeho výsledkov do vzdelávacej rezortnej praxe (Prezentácia – Repková)