Násilí je možné zastavit: Terapie pro osoby, které se dopouštějí násilí v blízkých vztazích (ed.: Barbara Jakobsen, Marius Råkil, 2019)

Titulná strana publikácie Ako vyučovať o domácom násilí - L. Nemcová, L. Rovňanová, P. Fridrichová, 2019
Ako vyučovať o domácom násilí: Metodický materiál pre učiteľov a učiteľky (Lívia Nemcová, Lenka Rovňanová, Petra Fridrichová, 2019)
8. apríla 2020
Titulná strana Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2018 (Rastislav Bednárik, 2018)
Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2018 (Rastislav Bednárik, 2018)
8. apríla 2020

Násilí je možné zastavit: Terapie pro osoby, které se dopouštějí násilí v blízkých vztazích (ed.: Barbara Jakobsen, Marius Råkil, 2019)

Titulná strana publikácie Násilí je možné zastavit

Čo je násilie a ako vnímať tých, ktorí sa dopúšťajú násilia v blízkych vzťahoch? Aké postupy využíva terapia, zameraná na násilie? Aký má domáce násilie dopad na deti a na zdravie ľudí všeobecne? Publikácia zahŕňa články a kapitoly z kníh popredných odborníkov a ich kolegov z nórskej organizácie Alternatíva násilia (Alternative to Violence). Predstavuje základné témy a tiež najnovšie poznatky z výskumu v oblasti násilia v blízkych vzťahoch a kapitolu o tom, ako násilie môže ovplyvňovať pomáhajúce profesie. Odborný text je doplnený kazuistikami a je určený všetkým, ktorí pracujú s rodinami, v ktorých sa vyskytuje násilie. Pre terapeutov je inšpiráciou, ako pracovať s osobami, dopúšťajúcimi sa násilia. Kniha je prínosná pre psychológov, lekárov, pedagógov, právnikov, sociálnych pracovníkov a študentov týchto odborov. Publikáciu vydala Nadace Open Society Fund Praha, vďaka podpore z Nórskych fondov. Toto vydanie je reprintom uvedenej publikácie. Opätovné vydanie publikácie Násilí je možné zastavit a organizácia odborného seminára boli financované zo zdrojov národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie, ktorý realizuje Inštitút pre výskum práce a rodiny vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.

ISBN: 978-80-7138-166-2