Služby pre ľudí bez domova a projekty housing-first v Európe (Materiál pracovného charakteru/working paper. Darina Ondrušová, 2019)

Ilustračný obrázok - bytový dom
Vytvorenie systému prestupného bývania v SR: Priebeh, závery a odporúčania okrúhlych stolov (Materiál pracovného charakteru/working paper. Darina Ondrušová, Milan Fico, Daniel Škobla, 2019)
27. januára 2020
Grafický element - mladá rodina - žena a muž v dome
Okrúhle stoly k vytvoreniu systému prestupného bývania
27. januára 2020

Služby pre ľudí bez domova a projekty housing-first v Európe (Materiál pracovného charakteru/working paper. Darina Ondrušová, 2019)

Ilustračný obrázok - bytový dom

V rokoch 2018 a 2019 boli v prostredí európskych organizácií, ktoré sa venujú advokácii v oblasti bezdomovectva a vylúčenia z bývania, publikované tri komparatívne analýzy zamerané na služby poskytované ľuďom bez domova vo vybraných európskych krajinách. Uvedené analýzy prinášajú podrobné zistenia o typoch a rozsahu poskytovaných služieb, ako aj prehľad aktérov, ktorí sú zodpovední za ich podporu. Cieľom tohto textu je sprostredkovať odbornej verejnosti na Slovensku niektoré z hlavných zistení týchto štúdií, najmä v kontexte prebiehajúcej prípravy tvorby prvej koncepcie prevencie a ukončovania bezdomovectva na národnej úrovni. V tomto zmysle predkladaný materiál nie je samostatnou odbornou vedeckou štúdiou, ktorá by prinášala nové poznatky či pohľady autorky na riešenia danej problematiky. Ide o materiál pracovného charakteru/working paper, ktorý bol spracovaný predovšetkým so zámerom, aby slúžil ako podklad pre ďalšiu odbornú diskusiu o otázkach rozvoja služieb pre ľudí bez domova a ľudí ohrozených stratou domova na Slovensku. To sa prejavilo aj pri výbere častí textov, ktoré sú v tomto materiáli čitateľom sprostredkované, keďže zmienené analýzy sú pomerne obsiahle a v niektorých aspektoch sa tematicky prekrývajú.