Okrúhle stoly k vytvoreniu systému prestupného bývania

Ilustračný obrázok - bytový dom
Služby pre ľudí bez domova a projekty housing-first v Európe (Materiál pracovného charakteru/working paper. Darina Ondrušová, 2019)
27. januára 2020
Archív priebežných informácií o aktivitách IVPR na projekte Network
27. januára 2020

Okrúhle stoly k vytvoreniu systému prestupného bývania

Grafický element - mladá rodina - žena a muž v dome

V mesiacoch jún a júl 2019 Inštitút pre výskum práce a rodiny v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny zorganizoval dva okrúhle stoly k vytvoreniu systému prestupného bývania.

Z Koncepcie štátnej bytovej politiky SR do roku 2020 vyplýva Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR úloha vytvoriť systém prestupného bývania, v ktorom je integrácia konkrétnych znevýhodnených skupín v oblasti bývania riešená prostredníctvom rôznych foriem bývania a aktívnych sociálnych služieb.

Súčasťou plnenia tejto úlohy sú odborné konzultácie so zainteresovanými aktérmi, realizované v rámci výskumnej úlohy Inštitútu pre výskum práce a rodiny.

Očakávaným výstupom okrúhlych stolov sú námety / podnety / odporúčania k vytvoreniu systému prestupného bývania, spracované v záverečnej správe.

I. okrúhly stôl

Potenciál systému prestupného bývania ako nástroja prevencie pouličného bezdomovectva a nástroja na riešenie bytovej núdze domácností v nevyhovujúcom bývaní – možné ciele systému prestupného bývania v podmienkach SR

3. jún 2019, Bratislava

Prvý okrúhly stôl bol zameraný na diskusiu o možných cieľoch systému prestupného bývania v SR a jeho celkovom smerovaní. Jeho cieľom bolo preskúmať, či a akým spôsobom má systém prestupného bývania potenciál prispieť k prevencii a riešeniu pouličného bezdomovectva, ako aj k riešeniu bytovej núdze domácností v nevyhovujúcom bývaní, v kontexte zámeru uvedeného v Koncepcii štátnej bytovej politiky SR do roku 2020.

Prezentácie z I. okrúhleho stola:

Základné princípy prestupného bývania a jeho alternatív podľa odbornej literatúry

(Darina Ondrušová, IVPR)

Systém prestupného bývania a jeho udržateľnosť: skúsenosti mesta Dolný Kubín

(Jozef Gruchalák, Odbor sociálnych vecí a rodiny, Dolný Kubín)

Reflexia záujmu samospráv o budovanie viacstupňového bývania vo výzve DOP: Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania

(Matúš Mikuška, Jozef Roško, Odbor Inklúzie MRK, Ministerstvo vnútra SR)

Vybudovanie systému dostupného bývania v mestskej časti  Praha 7 

(Jakob Hurrle, Radní pro sociální oblast, MČ Praha 7)

II. okrúhly stôl

Zabezpečovanie cenovo dostupného nájomného bývania ako najvyššieho stupňa v prestupnom bývaní

3. júl 2019, Banská Bystrica

Cieľom druhého okrúhleho stola bolo predstaviť vybrané príklady získavania bytov pre zraniteľné skupiny ľudí v SR a ČR a diskutovať o možnostiach zvyšovania dostupnosti nájomného bývania pre tieto skupiny.

Prezentácie z II. okrúhleho stola:

Priebežná informácia o dotazníkovom prieskume nájomných bytov v správe okresných miest SR

(Milan Fico, IVPR)

Sociálne podniky bývania

(Ján Baláž, Regionálne centrum sociálnej ekonomiky Banská Bystrica)

Program starostlivé bývanie

(Alena Vachnová, Nadácia DeDo – Solidarita s deťmi z detských domovov)

Program bydlení Romodrom

(Eva Nedomová, Romodrom o.p.s.)

Výstupy – materiály pracovného charakteru

Vytvorenie systému prestupného bývania v SR: Priebeh, závery a odporúčania okrúhlych stolov (Ondrušová, Darina – Fico, Milan – Škobla, Daniel)

Prieskum nájomného bývania a mestských ubytovní v okresných mestách SR (Fico, Milan – Ondrušová, Darina – Škobla, Daniel)

Služby pre ľudí bez domova a projekty housing-first v Európe (Ondrušová, Darina)

Kontakt na riešiteľský tím IVPR:

Milan Fico: milan.fico@ivpr.gov.sk

Darina Ondrušová: darina.ondrusova@ivpr.gov.sk

Daniel Škobla: daniel.skobla@ivpr.gov.sk

Súvisiace linky:

Ondrušová, D., Fico, M. (2018). Podkladový materiál koncepcie prevencie a riešenia bezdomovectva na národnej úrovni

Csomor, G. (2017). Porovnávanie nákladov bezdomovectva a bývania s podporou v Bratislave. Bratislava : IVPR

Škobla, D., Ondrušová, D., Csomor, G. (2016). Uplatniteľnosť systému prestupného bývania  a „housing-first“ v podmienkach SR. Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny

Škobla, D., Csomor, G., Filadelfiová, J. (2016). Zmeny v systéme pomoci v hmotnej núdzi a prieskum dopadov zmien v poskytovaní príspevku na bývanie v rámci pomoci v hmotnej núdzi