Vytvorenie systému prestupného bývania v SR: Priebeh, závery a odporúčania okrúhlych stolov (Materiál pracovného charakteru/working paper. Darina Ondrušová, Milan Fico, Daniel Škobla, 2019)

Titulná strana: Prieskum nájomného bývania a mestských ubytovní v okresných mestách SR (Milan Fico, Darina Ondrušová, Daniel Škobla, 2019)
Prieskum nájomného bývania a mestských ubytovní v okresných mestách SR (Milan Fico, Darina Ondrušová, Daniel Škobla, 2019)
13. januára 2020
Ilustračný obrázok - bytový dom
Služby pre ľudí bez domova a projekty housing-first v Európe (Materiál pracovného charakteru/working paper. Darina Ondrušová, 2019)
27. januára 2020

Vytvorenie systému prestupného bývania v SR: Priebeh, závery a odporúčania okrúhlych stolov (Materiál pracovného charakteru/working paper. Darina Ondrušová, Milan Fico, Daniel Škobla, 2019)

Ilustračný obrázok - bytový dom

Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplýva v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR z Koncepcie štátnej bytovej politiky SR do roku 2020 úloha vytvoriť systém prestupného bývania ako systém, kde je integrácia konkrétnych znevýhodnených skupín v oblasti bývania riešená prostredníctvom rôznych foriem bývania a aktívnych sociálnych služieb. Súčasťou plnenia tejto úlohy boli popri stretnutiach odborníkov oboch ministerstiev odborné konzultácie so zainteresovanými aktérmi, realizované v rámci výskumnej úlohy Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Výskumná úloha bola riešená prostredníctvom dvoch okrúhlych stolov. Prvý okrúhly stôl sa uskutočnil 3. júna 2019 v Bratislave a druhý 3. júla 2019 v Banskej Bystrici, s cieľom umožniť zapojenie do diskusie čo najširšiemu spektru relevantných aktérov aj z regiónov. Okrem okrúhlych stolov výskumný tím IVPR uskutočnil prieskum mapujúci dostupnosť nájomného bývania vo verejnom sektore a využívanie mestských ubytovní v okresných mestách SR, z dôvodu, že cenovo dostupné bývanie je jedným z kľúčových predpokladov systému prestupného bývania, resp. akýchkoľvek systémov prevencie a ukončovania bezdomovectva. Tieto zistenia sú prezentované v samostatnom materiáli (Fico, Ondrušová, Škobla, 2019). Cieľom predkladaného materiálu je zosumarizovať hlavné závery a odporúčania okrúhlych stolov k možnostiam vytvorenia systému prestupného bývania v SR.