Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách

Titulná strana: Zavádzanie podmienok kvality sociálnych služieb - prieskum stavu implementácie u poskytovateľov sociálnych služieb (Kvetoslava Repková, 2019)
Zavádzanie podmienok kvality sociálnych služieb – prieskum stavu implementácie u poskytovateľov sociálnych služieb (Kvetoslava Repková, 2019)
7. novembra 2019
Federica Mogherini, vysoká predstaviteľka EK pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
Stop násiliu na ženách!
25. novembra 2019

Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách

Plagát: Generation equality stands against rape! Orange the World kampaň

Organizácia Spojených národov vyhlásila 25. november za Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách. Od tohto dňa prebiehajú na celom svete verejné podujatia najrôznejších organizácií v rámci kampane s názvom 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Táto kampaň sa končí 10. decembra, kedy si pripomíname Medzinárodný deň ľudských práv.

25. november vyhlásila Organizácia Spojených národov za Medzinárodný deň pre odstránenie násilia páchaného na ženách. Je pripomienkou násilnej smrti troch sestier Mirabalových, ktorých politický aktivizmus a boj za slobodu umlčal diktátorský režim v Dominikánskej republike v roku 1960. Sestry Mirabalové sú hrdinky a predstavujú symbol aktívneho odporu voči násiliu, predsudkom a rodovým stereotypom.

Od 25. novembra prebiehajú na celom svete verejné podujatia najrôznejších organizácií v rámci kampane s názvom 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Táto kampaň sa končí 10. decembra, kedy si pripomíname Medzinárodný deň ľudských práv.

Počas 16 dní aktivizmu vyzýva OSN jednotlivcov, mimovládne i spoločenské organizácie k prejavom aktivizmu, realizáciu osvetových podujatí, ale najmä k uvedomeniu si naliehavosti témy násilia páchaného na ženách a dievčatách na celom svete. Napriek dlhodobému úsiliu občianskej spoločnosti, ženských organizácií, medzinárodných i národných inštitúcií je násilie páchané na ženách stále jednou z najrozšírenejších foriem porušovania ľudských práv a dôstojnosti žien.

Toto šokujúce číslo sa nemení: až jedna z troch žien na svete zažíva násilie a zneužívanie, pričom na túto skutočnosť nemá vplyv to odkiaľ pochádza, čo a či vyštudovala, koľko má rokov, aký je jej výzor, či zdravotný stav, prípadne aké sú jej sociálne a majetkové pomery. Násiliu sú ženy vystavené doma, na pracoviskách, v školách a to nielen vo vojnovom konflikte, ale aj v mieri.

Pre tohtoročnú celosvetovú kampaň 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu si OSN zvolila slogan “Orange the World: #Generation Equality Stands Against Rape” (Zafarbime svet na oranžovo/ Generácia Rovnosti proti sexuálnemu násiliu).

“Keby som mohla mať jedno jediné želanie, bolo by to odstránenie znásilnenia a každej formy násilia na ženách”, povedala na úvod svojho oficiálneho vyhlásenia k dnešnému dňu výkonná riaditeľka UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka. Znásilnenie a sexuálne násilie voči ženám na celom svete pretrváva vďaka systému patriarchálnych presvedčení, moci a kontroly mužov nad ženami. Tento systém vytvára také sociálne prostredie, v ktorom je sexuálne násilie všadeprítomné a normalizované. Presný počet znásilnení a informáciu o sexuálnych útokoch na ženy a dievčatá v spoločnosti je ťažké získať z dôvodu nedôvery, zľahčovania, viktimizácie a ďalšieho stigmatizovania obetí takýchto útokov. Menej ako 10 percent žien, ktoré zažili sexuálne útoky a hľadali pomoc, sa zároveň obrátilo na políciu a ohlásilo tieto zločiny.

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách, ktoré pôsobí v rámci Inštitútu pre výskum práce a rodiny sa pripája k tohtoročnej globálnej kampani OSN a 16 dňom aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu verejnými diskusiami Zastavme násilie na ženách, ktoré sa uskutočnia v Bratislave a v Prešove.

KMC sa od roku 2016 venuje rozvoju systémového vzdelávania v tejto oblasti, primárnej prevencii násilia, multiinštitucionálnej spolupráci a výskumu v oblasti násilia na ženách.

#OrangeTheWorld  #stopviolenceagainstwomen #zastavmenasilie #16dniaktivizmu

Národný projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. www.esf.gov.sk