Začali sme nový cyklus vzdelávania v ŠVP SPČ – prvotné reflexie lektorky

Ilustrácia: Úpal a úžeh na pracovisku
Horúce letné dni môžu spôsobiť úpal a úžeh na pracovisku
25. júna 2024
Národný program aktívneho starnutia - logo
Zorganizovali sme ďalší vedecký workshop k výskumu aktívneho dobrovoľníctva starších ľudí
4. júla 2024

Začali sme nový cyklus vzdelávania v ŠVP SPČ – prvotné reflexie lektorky

Národný projekt PPOK

Inštitút pre výskum práce a rodiny (ďalej len „IVPR“) pokračuje v roku 2024 so zabezpečovaním špecializačného vzdelávania v špecializovaných odboroch sociálnej práce Sociálna kuratela (ďalej len „ŠVP SK“)  a Sociálna posudková činnosť (ďalej len „ŠVP SPČ“). Nadväzuje v ňom na prvotné skúsenosti z realizácie špecializačného vzdelávania v období rokov 2022-2023, s tým, že od roku 2024 už nie v rámci NP PROFI-II.[1] financovaného z OP Ľudské zdroje, ale z finančných prostriedkov v rámci nového programového obdobia na roky 2021-2027 v rámci národného projektu Podpora a profesionalizácia odborných kapacít v oblasti sociálneho začlenenia (ďalej len „PPOK“).[2]

V novom vzdelávacom cykle sa však nemení len rámec financovania vzdelávania. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa v rámci realizácie koncepcie rezortného vzdelávania podarilo otvoriť a sprevádzkovať nový vzdelávací priestor v krásnom prostredí Štrby v hoteli Meander. V ňom budú odteraz organizované všetky vzdelávacie aktivity rezortu, a to nielen na úseku špecializačného vzdelávania, ale aj kompetenčného odborného či iného druhu vzdelávania.

Nový cyklus špecializačného vzdelávania v oboch špecializovaných odboroch sociálnej práce sa začal prvým trojdňovým stretnutím v dňoch 17.-19. júna 2024. Požiadali sme PhDr. Janku Langovú, lektorku ŠVP SPČ, aby sa podelila so širšou odbornou verejnosťou o svoje prvotné postrehy zo vzdelávania.

  • S akými ambíciami ste vstupovali, resp. vstupujete ako lektorka do nového kola vzdelávania v ŠVP SPČ?

Moje ambície sa nezmenili: lektorovať ŠVP SPČ tak, aby som účastníkom a účastníčkam priblížila sociálnu posudkovú činnosť a jej význam pre osoby so zdravotným postihnutím z rôznych uhlov pohľadu, prepojila teóriu s praxou, motivovala účastníkov a účastníčky k zdieľaniu v učiacej sa komunite a v neposlednom rade svojim osobným vkladom podporila ich samotné ambície, chuť a zmysel tohto vzdelávania. Prvotné očakávania súviseli najmä s novým priestorom vo vzdelávacom stredisku Meander a tie sa v pozitívnom zmysle slova všetky naplnili.

  • Aké boli prvotné motivácie účastníkov a účastníčok vzdelávania, ktoré ste monitorovali na začiatku prvého stretnutia? Líšili sa zásadnejšie od tých, ktoré formulovali účastníci a účastníčky na prvých stretnutiach špecializačného vzdelávania, ktoré sa začalo v polovici 2022? 

Prvotné motivácie sa prevažne opakujú vo všetkých skupinách: “… niečo nové sa dozvedieť, získať informácie o reforme posudkových činností, vymeniť si skúsenosti, ale aj si oddýchnuť od každodennej rutiny, spoznať nových ľudí, nadviazať kontakty, a pod.” Účastníci a účastníčky  formulovali ale aj obavy: “… že to bude 24 hodín teórie, obavy zo skúšky, z domácich zadaní, ale aj obavy z organizačných podmienok – ubytovanie, strava a pod. ”  V rámci nového NP PPOK a nového kola vzdelávania pribudla jedna nová motivácia, ktorá predtým nebola formulovaná, a to získanie finančného bonusu po absolvovaní ŠVP SPČ (zvýšenie osobného ohodnotenia v zložke mzdy u zamestnancov a zamestnankýň UPSVR).

  • Keď sa ku koncu prvého stretnutia, po jeho absolvovaní, účastníci a účastníčky vrátili k tomu, ako formulovali svoje prvotné očakávania a motivácie, bolo tam vidieť nejaké rozdiely? Ako sa vyvíjali ich motivácie „v čase“?

Účastníci a účastníčky sa k svojim motiváciám a obavám vrátili v závere vzdelávania a zhodli sa na tom, že odchádzajú s menšími, resp. so žiadnymi obavami. Pozitívne hodnotili obsah aj formu vzdelávania, tiež dynamiku a atmosféru v skupine. Viacerí tiež uviedli, že po absolvovaní trojdňového stretnutia prehodnotili svoje motivácie a teda, už nie je ich motiváciou primárne finančné ohodnotenie, ale  samotné vzdelávanie.

  • Ako hodnotili účastníci a účastníčky organizačné podmienky, vrátane miesta vzdelávania (hotela Meander v Štrbe), kde už bude prebiehať vzdelávanie všetkých?

Nakoľko účastníci a účastníčky mali informácie od svojich kolegov a kolegýň z prvého cyklu vzdelávania o rôznych miestach vzdelávania, veľmi pozitívne hodnotili nové organizačné podmienky, priestory na vzdelávanie a cvičenia, ubytovanie, stravu, ochotu personálu a ako pridanú hodnotu videli určite aj prostredie – prírodu v Tatrách.

  • Po skúsenostiach so špecializačným vzdelávaním v období 2022-2023, ktoré prebiehalo na rôznych miestach Slovenska, ako hodnotíte Vy ako lektorka nový rezortný priestor pre vzdelávanie?

Nový rezortný priestor splnil všetky moje očakávania. Veľmi si cením možnosť využívať na špecializačné vzdelávanie nielen učebnú miestnosť, ale aj vedľajšiu oddychovú miestnosť, terasu, vnútorné priestory, kde je možné realizovať rôzne cvičenia v oddelených skupinách. Dobrý dojem znásobila ochota a ústretovosť personálu (napr. úprava školiacej miestnosti podľa mojich predstáv), výborná strava a samozrejme blízkosť prírody (v letných mesiacoch aj možnosť vo večerných hodinách druhého dňa vzdelávania absolvovať výlet na Štrbské Pleso).

  • Chceli by ste sa na záver ešte podeliť s niečím?

Jediný postreh zo strany účastníkov a účastníčok, a aj môj: zaradiť do výberu z dvoch jedál (mäsitá a bezmäsitá ) v rámci bezmäsitej stravy ľahšie, zeleninové a zdravé jedlá (teda nie vyprážané a múčne). 

Spracovala: Kvetoslava Repková (garantka ŠVP SPČ)

Bratislava, 27.6.2024

Fotodokumentácia (na základe súhlasu dokumentovaných osôb)

Foto: Prvá skupina ŠVP SPČ v Štrbe
Prvá skupina ŠVP SPČ v Štrbe
Foto: Prvá skupina ŠVP SPČ v Štrbe - práca na terase
Prvá skupina ŠVP SPČ v Štrbe – práca na terase

[1] NP Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu – II. Dostupné on-line: https://ivpr.gov.sk/ine-vyskumne-aktivity/narodny-projekt-profi-ii/

[2] Dostupné on-line: https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/np-podpora-profesionalizacia-odbornych-kapacit-oblasti-socialneho-zaclenenia/

NP PPOK 5 log