Zorganizovali sme ďalší vedecký workshop k výskumu aktívneho dobrovoľníctva starších ľudí

Národný projekt PPOK
Začali sme nový cyklus vzdelávania v ŠVP SPČ – prvotné reflexie lektorky
27. júna 2024
Titulná strana výskumnej správy Podpora adaptácie pracovnej sily pre potreby Priemyslu 4.0 (D. Kešelová, 2024)
Podpora adaptácie pracovnej sily pre potreby Priemyslu 4.0 v kontexte robotizácie, automatizácie a digitalizácie (Daniela Kešelová, 2024)
4. júla 2024

Zorganizovali sme ďalší vedecký workshop k výskumu aktívneho dobrovoľníctva starších ľudí

Národný program aktívneho starnutia - logo
6 log - MPSVR SR, IVPR, POCO, ÚMS, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, CEVS

Kontext

Dňa 27.6. 2024 zorganizoval IVPR v rámci prípravy výskumnej štúdie „Dobrovoľníctvo starších ľudí – dopadová výskumná štúdia“ ďalší vedecký workshop (ďalej „VW“) pod názvom Dobrovoľníctvo starších ľudí: čo ukázali dostupné kvantitatívne dáta a plánovanie ďalšej výskumnej činnosti. Cieľom stretnutia organizovaného on-line formou cez MS Teams bolo analyzovať prínos a využiteľnosť dostupných kvantitatívnych dát k problematike vplyvu aktívneho dobrovoľníctva na zdravie, sociálny a psychický stav starších dobrovoľníkov a dobrovoľníčok ako základu pre plánovanie ďalšej výskumnej činnosti v súlade s cieľmi pripravovanej dopadovej štúdie.

Pre účely organizovania VW bola formulovaná základná otázka: „Čo ukázali dostupné kvantitatívne dáta k predmetnej problematike, a následne, čo potrebujeme ďalej kvalitatívne zisťovať k ich hlbšiemu pochopeniu v životnom kontexte konkrétnych ľudí (starších dobrovoľníkov a dobrovoľníčok) a v kontexte fungovania dobrovoľníckych organizácií?“. Pri formulovaní VW otázky sa vychádzalo z cieľa prípravy celej dopadovej štúdie – poskytnúť tvorcom politík dostatok relevantnej výskumnej evidencie k  propagácii aktívneho dobrovoľníctva starších ľudí a k jeho verejnej podpore.

Z odbornej diskusie

Z doteraz realizovaných výskumných prác zameraných na terminologickú operacionalizáciu výskumnej problematiky, štúdium jej ukotvenosti v medzinárodnej spisbe a domácich sociálno-politických dokumentoch, ale najmä na analýzu zistení z dostupných reprezentatívnych kvantitatívnych výskumov, vzišli v rámci odbornej diskusie viaceré tematické okruhy, ktoré by mohli byť základom  ďalšej (kvalitatívnej) fázy výskumnej činnosti. V stručnosti ich zmienime:

  • zvyšovanie povedomia o podstate dobrovoľníctva (čo už je a čo už nie je dobrovoľníctvo)

Výskumy ukazujú, že  sa veľmi problematicky stanovuje miera aktívneho dobrovoľníctva starších ľudí, nakoľko neplatenú pomoc a podporu iným ľuďom, či angažovanie sa napr. v prospech ochrany prírody, nie je v ich povedomí označované ako „dobrovoľníctvo“, ale skôr ako prirodzená medziľudská výpomoc; preto je potrebné hľadať cesty, ako podporiť tranzíciu z neuvedomovaného k uvedomovanému dobrovoľníctvu;

  • mýtus o „typickom“ dobrovoľníkovi/dobrovoľníčke
  • v rámci diskusie bol zmienený mýtus, že „dobrovoľníctvo je záležitosťou mladých ľudí“, čo môže viesť k nedostatku dobrovoľníckych príležitostí pre starších ľudí; preto bola zdôrazňovaná potreba skúmania, ako podporiť a organizovať medzigeneračné dobrovoľnícke projekty (ako by mali byť zamerané a čo by mali obsahovať) opierajúc sa o premisu, že dobrovoľníctvo je (môže byť) nástroj podpory medzigeneračnej solidarity;
  • rovnako bol formulovaný mýtus, že „dobrovoľníctvo je exkluzívna záležitosť pre ľudí s dobrým ekonomickým statusom či spoločenskou prestížou“, čo bráni zvyšovaniu dobrovoľníckej participácie starších ľudí; ako uviedla zástupkyňa PDCO:

„… dobrovoľníctvo nemôže byť vnímané ako exkluzívna aktivita pre niektorých a stále tých istých; ide o to, aby sa cez systém organizovania dobrovoľníctva nereprodukovalo vylúčenie určitých jednotlivcov a skupín pre ich ‘zlý profil’, ale aby šlo o inkluzívne dobrovoľníctvo dostupné pre každého, kto má záujem“.

  • individuálne motivácie, čo funguje a čo chýba

Diskusia ukázala, že je dôležité skúmať:

  • subjektívne motivácie a skúsenosti starších dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v tom, ČO boli rozhodujúce faktory, ktoré ich priviedli k dobrovoľníctvu a podporujú ich v pokračovaní; KTO boli informátori, spojky medzi nimi a dobrovoľníckymi organizáciami;
  • AKÉ cítia prínosy dobrovoľníctva pre seba samých;
  • ale aj to, V ČOM sú stále medzery a nedostatky, čo by mohlo byť lepšie, ako efektívne propagovať dobrovoľníctvo medzi najširšou verejnosťou;
  • rovnováha medzi dopytom a ponukou

Je dôležité zisťovať, aké mechanizmy využíva dobrovoľnícka organizácia pre dosahovanie súladu medzi ponukou dobrovoľníckej angažovanosti (v akej oblasti chcú starší ľudia vykonávať dobrovoľníctvo) a dopytom po ich dobrovoľníckej aktivite v súlade s potrebami komunity;

  • cieľavedomé plánovanie dobrovoľníckej činnosti a úhrada nákladov

Rovnako je dôležité skúmať, aké sú možnosti a odborné kapacity dobrovoľníckej organizácie v plánovaní jednotlivých zdrojov pre organizáciu a praktický výkon dobrovoľníctva (napr. personálne, priestorové, úhrada nákladov súvisiacich s výkonom dobrovoľníctva, jeho propagácia).

Závery

              Na základe doterajších odborných podkladov a diskusií sa v priebehu leta 2024 pripraví metodologický dizajn kvalitatívnej fázy výskumnej činnosti, ktorá by mala prebehnúť na jeseň 2024.

Zapísala: Kvetoslava Repková (zodpovedná riešiteľka)

Bratislava, 3.7.2024