Podpora adaptácie pracovnej sily pre potreby Priemyslu 4.0 v kontexte robotizácie, automatizácie a digitalizácie (Daniela Kešelová, 2024)

Národný program aktívneho starnutia - logo
Zorganizovali sme ďalší vedecký workshop k výskumu aktívneho dobrovoľníctva starších ľudí
4. júla 2024

Podpora adaptácie pracovnej sily pre potreby Priemyslu 4.0 v kontexte robotizácie, automatizácie a digitalizácie (Daniela Kešelová, 2024)

Titulná strana výskumnej správy Podpora adaptácie pracovnej sily pre potreby Priemyslu 4.0 (D. Kešelová, 2024)

Digitálne zručnosti a digitálne vzdelávanie sú považované za kľúčové pre úspešnú digitálnu transformáciu v Európe. Samotný sektor informačných a komunikačných technológií trpí dlhodobým nedostatkom pracovnej sily a zároveň aj nízkym zastúpením žien, ktorých potenciál zostáva nevyužitý. Automatizácia a digitalizácia vplýva na zmeny na trhu práce aj mimo sektora IKT. Rastie význam digitálnej gramotnosti bežnej populácie. Digitálne zručnosti sa stali nevyhnutné pre profesijný i bežný život v spoločnosti založenej na technológiách a v prostredí s množstvom informačných zdrojov. Systém výchovy a vzdelávania považujeme za kľúčový pre osvojovanie si digitálnych zručností populácie pre potreby trhu práce aj v osobnom živote.

Výskumná úloha nadväzuje na výskum z roku 2021 zameranom na vplyv robotizácie, automatizácie a digitalizácie na trh práce v SR. Jej cieľom bolo identifikovať mieru uplatnenia digitálnej transformácie a analyzovať pripravenosť na digitálnu transformáciu v priemyselných podnikoch na Slovensku z hľadiska dopadov na zamestnanosť a ľudské zdroje. Výskumná úloha za rok 2023 sa odvíja zo zistení a odporúčaní, ktoré vyplynuli z predmetného výskumu v roku 2021. V nadväznosti na uvedený výskum sa zameriava na oblasť vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre Priemysel 4.0 z hľadiska riešenia nedostatku pracovných síl predovšetkým v IKT sektore. Hlavným cieľom je identifikovať úroveň digitálnych zručností pracovnej sily z pohľadu jednotlivých indikátorov a možnosti pre ich rozvoj v rámci formálneho a neformálneho vzdelávania.